Spring naar bijdragen

Eindtijd & Profetie

Members
 • Aantal bijdragen

  7
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Previous Fields

 • Kerk
  Melach.nl en Nehemia

Profile Information

 • Gender
  Female
 • Location
  Brabant
 • Interests
  Yeshua HaMashiach

Eindtijd & Profetie's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

1

Waardering in de gemeenschap

 1. OPENBARING: 2013 STAAT VOOR OPENBARING 13! http://www.evangelicalendtimemachine.com/openbaring-2013-staat-voor-openbaring-13/ Gepubliceerd op 1 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace DE HEER DEELDE BOVENSTAANDE (TITEL) RECHTSTREEKS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS WARE DIENSTKNECHT EN EINDTIJDPROFEET! VERDER VEEL OPENBARENDE PROFETIEËN VOOR LANDEN, OVERNAME, KANNIBALISME EN WERELDWIJDE CHAOS! Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 1 oktober 2013 bracht de bode engel Gods deze openbarende boodschap van God, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan profeet Benjamin Cousijnsen, profeet van de laatste dagen. Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Farsarta. Het is mij een waar genoegen om u te ontmoeten, Gods eenvoudige ware geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Neem deze boodschap serieus! Voorwaar, gij daar, Hoor! Gijzelingen van mensen nemen nu sterk toe, en vele overheidsdiensten zullen er spoedig niet meer zijn. Rome zal worden vernietigd. Ook Amerika zal er niet meer zijn! Vele raketten zullen worden afgevuurd, zelfs met giftige gassen. En Noord- en Zuid-Korea en China komen in oorlog. Vele gevallen engelen nemen mensen totaal over. Zo werden er door Natuurmonumenten* kinderen tussen de 4 en 12 jaar opgeroepen, om toverachtige dingen te gaan doen, en worden zo op spelenderwijze opgeleid tot heks of tovenaar. Dit werd gehouden in Den Ham. Lees voor: Leviticus 19, vers 31 Hier staat geschreven: Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God. De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, door de werken van satan op te zoeken en andere occulte praktijken, komen velen nu in de problemen, omdat men zich openstelt. De gevallen engelen vinden het prachtig dat men meedoet, en zorgen er graag voor, dat men de ziel kwijtraakt en gek wordt, en overgaat naar Christenhaat en gevoelloos wordt. Denk hierbij aan een zombie of geestelijke gestoorde. Lees voor: Johannes 18, vers 38 tot en met 40 Hier staat geschreven: Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem. Maar bij u bestaat het gebruik, dat ik u op Pascha iemand loslaat: wilt gij dan, dat ik u de Koning der Joden loslaat? Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: Hem niet, maar Barabbas! En Barabbas was een rover. De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, complete chaos neemt nu wereldwijd toe! En velen horen reeds stemmen van demonen. En vanwege de afbrokkelende economie worden mensen ook chaotisch, verward en overgenomen door demonen. Deze demonen in de mens zorgen er voor, dat de mens overgaat op kannibalisme, en hierdoor worden mensen opgegeten en vermoord. In de complete chaos van dit alles, en de vele rampen, zal de Opname op tijd plaatsvinden, dat de Christenen weggerukt worden. Voorwaar, uw mobiele telefoons waren geblokkeerd, omdat Obama niet wou, dat men luisterde naar de boodschap: ‘De Media verdraait en beïnvloedt zo uw gedachten’, en had het uploaden geblokkeerd. Rafaël, de bode engel Gods, vroeg echter aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, of hij mocht ingrijpen. En tegen de avond van de dag had Rafaël elke virus en blokkade weggenomen op de twee mobieltjes. Voorwaar, wie vuil is, worde vuiler. En wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verwerpt, keer op keer, zal het berouwen. Ik, Farsarta, zeg u en openbaar u een klein stukje, en noem u, dat op Rosh Hashanah de Komst zal zijn van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik mag u nog niet openbaren, welk jaar. Voorwaar, gij moet u klaarmaken en beschermen en bedekken onder Zijn kostbaar Bloed. Verslap niet! Lees voor: Daniël 11, vers 40 Hier staat geschreven: Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, deze schepen staan voor ruimteschepen! Voorwaar, kies heden voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en vraag Hem om vergeving van uw zonden en ga een relatie met Hem aan. Hij is uw enige Redder en ware Bescherming. Lees voor: Johannes 3, vers 16, 17 en 18 Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Johannes 8, vers 12, 13 en 14 Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. De Farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga; maar gij weet niet, vanwaar Ik kom of waar Ik heenga. De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, Obama krijgt vrij spel met zijn dienaars. Denkt gij echt dat de antichrist niet weet wat hij doet? Ziet gij de tekenen niet, en dat de afronding nu dichterbij komt? Luister aandachtig naar de boodschappen en deel het! Red zielen! Kies heden wie gij dienen wilt. Wie niet wil horen, gaat verloren. De klok heeft geslagen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween. * https://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/wilde-buitendagen-eerde/2013-10-06t1100 Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen Use Google Translate and Bookmark it. PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME ALERT! Obama zal er spoedig voor zorgen dat deze boodschappen verwijderd worden van het internet; print en brand DVD’s nu het nog kan – Benjamin. MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch: Evangelicalendtimemachine.com
 2. MAAK U GEREED VOOR ROSH HASHANAH! http://www.youtube.com/watch?v=PTXGtAFp2Fo&feature=plcp Gepubliceerd op 28 jul 2012 door eindtijdspace THEMA'S ZIJN O.A.: DE ANTICHRIST EN DE GEVALLEN ENGELEN, ONDERSCHEIDING, MEN SPEELT EEN SPEL, HOOGMOED, AFGODERIJ, STRAF VOOR CHRISTENVERVOLGERS, GOD SPREEKT VIA ZIJN WOORD TOT U! Please share, but don’t change. Volledige weergave: Hallo! Op 28 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, in de Naam van Jezus Christus, Yeshua Hamashiach, aan Benjamin Cousijnsen. Shalom Benjamin! Mijn naam is Rubeni. Benjamin, beschrijf mij maar niet. Het gaat om Yeshua Hamashiach, Jezus Christus. 2 Johannes 1, vers 7 tot 11 Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Ik begroet u daar, die luistert. Ik zeg u dit, zodat u waakzaam bent. Judas 1, vers 6 En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Benjamin, de antichrist heeft de samenwerking versterkt tussen Israël, en ondertekend. Men speelt een spel. Ook Duitsland zal het niet redden. Luister goed, Jeremia 23, vers 23 tot en met 25 Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des HEREN, en niet een God van verre? Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des HEREN. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des HEREN. Numeri 12, vers 6 Toen zeide Hij: “Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.” Jeremia 32, vers 27 Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? Voor God is NIETS onmogelijk Ik ben een bode engel Gods, Rubeni, en ben uitgezonden naar Benjamin om tot u te spreken, tot deze eenvoudige profeet, en u gelooft niet dat God dit kan doen! Kleingelovige, wie gelooft u dan wel? U daar, God haat hoogmoedigheid, ook al bent u wederomgeboren. God zal altijd boven u staan. Al praat u anderen naar de mond en doet u zich voor als een engel des lichts. Hoogmoed komt voor de val, Spreuken 16, vers 18. God kent uw hart en wandel. Ieder zal zijn loon ontvangen. Ook uw afgoderij in het verborgene is bekend bij God. China, God zal zich ontfermen over de christenvervolgers, die aan Zijn kinderen komen. God gaat u nu straffen voor elke ziel, die u ombracht. Ik sprak een waarschuwing via mijn profeet, en u was zo doof als uw afgoden. God waarschuwt elk land God is een God van liefde, maar u luistert niet. God haat uw afgoderij en uw beelden en uw feesten. Exodus 20, vers 3 tot 5 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Waarom luistert u niet, als God uw land wil redden! Word wakker daar, in Jezus Christus’ Naam. Geef uw leven aan Hem. Ook niet aan de Paus, maar aan Hem, die boven alles, aanbeden moet worden. En keer u af van Maria; ze wordt zelfs geprojecteerd, om u van Jezus Christus af te houden. Al uw gebeden moeten gaan via Jezus Christus, de Zoon van God. Kom nu in actie en bekeer u, voordat de Leeuw van Juda komt! Want velen gaan verloren. Er is maar één persoon, die uw zonden droeg op Golgotha: Jezus Christus. Bekeren is gezegend worden én behouden. Ga tot Hem, die u wil redden, nu het nog kan. Maak u gereed voor Rosh Hashanah, sprak de bode engel Gods, Shalom... en verdween. SHALOM! Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven & slechthorenden, anderstaligen... of als je niet in de gelegenheid bent de video te bekijken. Gebruik bijv. Google Vertalen en zet deze in je Favorieten. Use Google Translation. Inzake Copyright: Lieve mensen, geef deze boodschap (zonder veranderingen aan te brengen) door! Please, share these video’s, but without changing it! Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar: http://www.youtube.com/user/eindtijdspace/videos Obama-verzekert-Israel-van-zijn-steun Bron: Eindtijd.startspot.nl Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws
 3. 4-08-2012: IN DE HEMEL VIERT MEN REEDS FEEST! http://www.youtube.com/watch?v=G6UMCdzECbs&feature=plcp Gepubliceerd op 4 aug 2012 door eindtijdspace PROFETISCHE BOODSCHAP ONTVANGEN DOOR BENJAMIN COUSIJNSEN: HET IS NU GEOPENBAARD. MET VREUGDE VERTELT DE BODE ENGEL GODS, DAT DE OPNAME NU BEKEND IS IN DE HEMEL! NEEM DEZE BELANGRIJKE BOODSCHAP SERIEUS! Please share, but don’t change. Volledige weergave: Hallo! Mijn naam is Benjamin. Terwijl ik sliep, kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods in mijn droom op 4 augustus 2012. Shalom Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach. Mijn naam is Effron. Benjamin, u ziet mij in uw droom. Als u wakker bent, schrijf dan alles op, wat ik, de bode engel Gods, u verteld heb. 1 Petrus 5, vers 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, Obama, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Mattheüs 2, vers 2 Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. Waren dit niet de Wijzen uit het Oosten, Benjamin? Het is nú geopenbaard, nu aan Yeshua HaMashiach en de engelen Gods God de Vader vertelde dit. En het hemelse Koninkrijk juichte, en men viert nu reeds feest. Maar Satan brult; Obama heeft zijn krachten gebruikt. Openbaring 2, vers 10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel, Obama, zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. Benjamin, wou je iets zeggen? Toen zei ik tegen de bode engel Gods, “Men mag toch niets toevoegen in de geschriften, in Openbaring?” Klopt! sprak de bode engel Gods. Maar God wél, want Hij is de Uitgever. Luister goed! Met vreugde kan ik u vertellen, ‘Maak u klaar voor Rosh Hashanah. De Opname is bekend!’ Bekeer u nu meteen en geef uw leven aan Yeshua HaMashiach. Anders zou u weleens als achterblijver het zeer zwaar kunnen krijgen. Het is kiezen: hemel of hel. De VS heeft contact opgenomen en werkt samen met verschillende landen, maar men breidt zich nu uit. Openbaring 12, vers 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel, Obama, is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft. De kampen zijn uitgebreid met sadistische werktuigen. Ook voor vele kampen in het verborgene gebruikt men oude terreinen…, ‘voor militaire oefeningen’, zegt men. Dit is niet waar. Maar, men gebruikt de terreinen juist óók als kampen. Ook in Europa is men bezig met het opzetten van FEMA kampen. Overal worden wereldwijd orders aangenomen van Obama, de antichrist. Openbaring 13, vers 6 en 7 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd de macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. Men is nu aan het trainen En ook met zware helikopters om de mensen te laten wennen. Benjamin, daarom hoorde u en vele anderen, vele zware geluiden, in Brabant onder andere. Obama, mijn ogen hebben u gezien. Openbaring 20, vers 4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren… Tot zover, Benjamin! U daar, de tijd is nabij! Yeshua HaMashiach roept u al zó lang, en u raakt maar dieper en dieper in de put. Kom tot Hem, die u wil redden, nu het nog kan. Het enige is u overgeven aan Hem, die u liefheeft. Maak uw keus vandaag, dan zal Hij u redden. Openbaring 21, vers 5 Zie, Ik maak alle dingen nieuw! Ik ga nu, Benjamin, en sluit af: Wie niet wil horen, gaat verloren. Knoop dít in uw oren. Wie wel wil horen: Maak u klaar voor Rosh Hashanah! SHALOM Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven & slechthorenden en anderstaligen... of als je niet in de gelegenheid bent de video te bekijken. Gebruik bijv. Google Vertalen en zet deze in je Favorieten. Use Google Translation. Inzake Copyright: Lieve mensen, geef deze boodschap (zonder veranderingen aan te brengen) door! Please, share these video’s, but without changing it! Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar: http://www.youtube.com/user/eindtijdspace/videos Bron: Eindtijd.startspot.nl Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws
 4. BID OM BESCHERMING VOOR UW KINDEREN! http://www.youtube.com/watch?v=KWI1zIywMJ4&feature=plcp Gepubliceerd op 2 jul 2012 door eindtijdspace Een waarschuwing van de Here God: Bescherm uw kinderen tegen de occulte invloeden in deze eindtijd. Lees Hebr. 9:27 / Deut. 18:10-15 / Hos. 4:6 / Psalm 19:9/ Ef. 6:12-18 / Joh. 3:17-21 / Matt. 10:26 Enkele belangrijke fragmenten: Benjamin, zei de engel, als de kinderen naar school gaan, worden ze niet bedekt onder het Bloed van Jezus Christus. Deze ouders moeten leren, dat, voordat hun kinderen naar school gaan, ze samen bidden om bescherming, omdat vele scholen een bron van de duisternis zijn. Hun onderwijzeres gelooft in reïncarnatie en probeert het over te brengen. Hebr. 8:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ook legde men aan de 7 jarigen uit wat dierenriemtekens betekenen. Maar er werd niet verteld op deze christelijke school, helaas niet!, dat er juist tegen gewaarschuwd wordt. Ook de New Age met zijn occultisme én de andere leringen kunnen alleen doordringen, indien de kennis van Gods Woord verloren is gegaan. ‘Mijn volk gaat ten onder door het gebrek aan kennis…’ Hosea 4:6 Het kind is gemakkelijk te beïnvloeden, omdat het nog niet kan relativeren. Ouders moeten ook nooit zomaar hun TV aandoen, want het Beest kwam tot leven, sprak de engel. De grote list is dat satan via de media, radio, TV, school… familie wil laten geloven dat Jezus Christus niet bestaat. Er zijn allerlei verlokkingen! Het kind wordt vertrouwd gemaakt met de occulte wereld van sprookjes, demonen, bezweerders, zogenaamde goede geesten, feeën, heksen, Halloween. Alert in deze eindtijd Benjamin, gelovige ouders moeten alert zijn in deze eindtijd. Ze moeten waken over hun kinderen, ook over hoe men hun kind kleedt. Ik zeg u in de Naam van Jezus Christus, ik ben de bode engel Gods. Ik zeg u, leer uw kind uit de geschriften Gods, neem tijd! Bewapen uw kinderen. ‘Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm van het heil aan en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen…’ Efeze 6:12-18 Geef deze boodschap door! Spreek over de gevaren van de wereld. Onderwijs aan ouders en wees een voorbeeld in uw doen en laten. Jezus zegt, ‘Laat de kinderen tot mij komen’. Bevindt u zich in deze situatie? God houdt van u en Hij wil u helpen; Zijn hulp is echt! Benjamin, de ouders moeten -waar ze hun kinderen ook naar toe brengen- voor hen bidden en de bescherming en de bedekking in Jezus Christus meegeven. Geef deze belangrijke boodschap door. ‘Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.’ Matt. 10:26 Shalom! Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar: http://www.youtube.com/user/eindtijdspace/videos Bron: Eindtijd.startspot.nl Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws
 5. DIT JAAR (2011) blijkt erg interessant te zijn... Openbaring 12:1 vindt plaats in 2011 – hierbij ook de link: http://www.youtube.com/watch?v=FBSsBg1AGpk Laten we eerst alle misverstanden uit de weg nemen: 1 Hij zal komen als een dief in de nacht, zelfs voor vele christenen: MAAR - 1 Thess. 5:4 "Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou…” 2 Zelfs de engelen of de Zoon zelf weten niet wanneer: MAAR - In de Joodse huwelijkstraditie, is het gewoon te antwoorden op de vraag, wanneer de bruiloft zal plaatsvinden, met “Ik weet het niet, zelfs de engelen niet, maar alleen de Vader weet het”. Eenvoudig, omdat de vader van de bruid de datum van de bruiloft vastlegt, wanneer hij tevreden is over alle dingen die daarvoor gereed zijn. Wanneer de grote bruiloft nadert, wordt alles bekendgemaakt… als de vader het alles duidelijk maakt, komt de bruidegom met een roep en een bazuin (trompet) (Yom Teruah ofwel Rosh Hashana) en neemt de bruid mee voor 7 dagen…. 3 Niemand weet de dag of het uur dat Hij zal komen: "niemand weet die dag of het uur, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen”. Matth 24:36 MAAR – Rosh Hashana – IS het Joodse Feest, ook wel genoemd, "niemand weet de dag of het uur, zelfs de engelen niet…” En wordt ook genoemd, “de dag van de luide roep, de dag van ontzag, de dag van trompetten, DE VERBORGEN DAG”. Ook wordt het genoemd, “de tijd van Jakobs benauwdheid, de dag van het ontwakende bazuingeschal, de dag des oordeels, het openen van de Boeken, het openen van de poorten, bruiloft van de Messias, kroning van de Messias... Rosh Hashana wordt de Verborgen Dag genoemd, omdat Hij deze dag met name voor satan en zijn gevallen engelen verborgen heeft. Rosh Hashana WAS een MYSTERIE…., MAAR GEOPENBAARD IN DE BRIEF AAN DE KORINTHIERS, VEEL LATER….. wanneer Paulus zegt: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenlik, bij de laatste bazuin (sjofar van ROSH HASHANA), want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewerkt worden en wij zullen veranderd worden”. (1 Kor. 15:51-52) Shavuot (Joods Pinksterfeest) is bekend als de eerste bazuin, Yom Kippoer (Grote Verzoendag) is bekend als de LUIDE BAZUIN en Rosh Hashanah (Yom Teruah of Trompettenfeest) is bekend als de “Laatste Bazuin” (want het omvat 100 bazuingeschallen van de sjofar). Daarna volgen de Dagen van Ontzag (van Bekering). Merk op, de feesten zijn Zijn Mo'edim (Vastgestelde tijden, afspraken met Hem): 1 De geboorte van Johannes viel samen met Pesach (Joods Paasfeest) in 4BC. 2 6 Maanden later de geboorte van Christus – vond plaats op Sukkot (Loofhuttenfeest) op 11 september, 3BC. 3 Op 11 september, 3BC, passeerde de Maan onder Virgo (Maagd) aan haar voeten, met de Zon bekleed en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Openbaring 12 laat ons deze samenstand van de zon, maan en sterren spoedig (2011) nogmaals zien, welke na 3BC nooit meer is voorgekomen….. verbazingwekkend. 4 Hetgeen ons de datum van conceptie (van Jezus) geeft, 9 maanden eerder, nl. tijdens Chanoeka (het Feest van de Lichtjes). 5 De besnijdenis, 8 dagen later, valt op de 8ste Assembly Dag. 6 Christus’ dood op Pesach 7 Christus’ hemelvaart op Mem B'Omer 8 Heilige Geest komt op Shavuot WAT IS HET VOLGENDE? Is hier een patroon, waarvan we ons bewust moeten zijn? 9 Rosh Hashana – Trompettenfeest…. de Opname? Kijk ook eens naar de 7 jaren van Grote Verdrukking, die volgen na de opname van de gemeente. Rosh Hashana 2011 tot Yom Kippoer (Grote Verzoendag) 2018… hier zijn nog meer feiten: 1 Exact 2550 Dagen (7 jaren) zoals Openbaring nauwkeurig aangeeft. 2 Het is een Heilige dag, net als Hij eerder genoemde profetieën reeds vervulde op de andere Joodse Feesten. 3 Dit jaar heeft iets ZEER interessants, dat plaatsvindt op het Rosh Hashana feest 2011. De Mo'edim (vaste tijden) in de sterren laten Virgo zien op 29 september 2011, zoals getoond in Openbaring 12:1 (toeval?). 4 Palestina wil Jeruzalem verdelen in september 2011. "… en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden…” Joel 3:2 5 De Opname is het beeld van de Bruidegom die komt voor Zijn Bruid. De traditionele Joodse Bruiloft begint met de verloofde man, komend met een luide roep, een bazuingeschal, en neemt vervolgens de bruid mee voor 7 dagen van vreugde. 6 Wist je dat planeet/komeet Elenin precies tussen de Aarde en de Zon zal passeren op 28 tot 30 september 2011? Toeval? 7 Iets om ons bewust van te zijn is, dat Rosh Hashanah start op woensdagavond 28 september 2011. En de "Laatste BAZUIN" (100 bazuingeschallen op de laatste dag) op de laatste dag… 8 Tishrei 1, 2011 (28ste september van Rosh Hashana 2011) is tevens het Joodse Nieuwjaar. Het is HEEL goed mogelijk, dat de 7 jaren Verdrukking zullen aanvangen op Yom Kippoer 2011, nadat de 10 dagen van ontzag en bekering (29 september tot 8 oktober) voorbij zijn…. een PERFECTE vervulling van 2550 dagen: - Yom Kippoer 2011 (8 oktober) en 1260 dagen brengt ons bij Rosh Hashana – Joods Nieuwjaar - 2015 (Zonsverduistering op 20 maart 2015) - Rosh Hashana 2015 (20 maart) en 1290 dagen brengt ons bij Hoshanah Rabbah 2018 (30 september). Hoshana Rabbah staat bekend als de laatste dag van de Dag des Oordeels (de Grote Verdrukking)!!! Van 2014/2015 naar 2018 Wat gebeurt er in 2014 en 2015, op de helft van de Grote Verdrukking? De komst van 4 bloedrode manen vanaf 2014 tot in 2015. Dit is de enige groep van vier in de nabije toekomst, die plaatsvinden gedurende Joodse Feesten. De betekenis van een bloedrode maan is de aankondiging van onheil. We vinden de 4 bloedrode manen en maansverduisteringen op een rij op: - 15 April 2014 op Pesach - 8 Oktober 2014 op het Loofhuttenfeest - 4 April 2015 op Pesach - 28 September 2015 op het Loofhuttenfeest De laatste paar keer dat dit voorkwam, was gedurende een GROTE verandering in Israël. Na 2015 komt het een lange tijd niet meer voor… Hetgeen ons brengt bij het jaar 2018 (5778 op de Joodse Kalender). Het Hebreeuwse jaar 5778 (op onze kalender is dit 2017/2018) is: 1. 120 Jaar na het eerste Zionistische Congres; 2. 100 Jaar sinds de Balfour Verklaring, die Israël het recht gaf een Natie te worden; 3. 70 Jaar sinds Israël tot een Staat werd verklaard; 4. 50 Jaar sinds de verovering van de Tempelberg in Jeruzalem; 5. 40 Jaar sinds het Camp David Vredesakkoord en Israël's conflict met Libanon; 6. Jubeljaar der Jubeljaren; 7. 120 = Lengte van jaren – leeftijd van een mens (Gen. 6:3); 8. 100 = Gevangenschap; 9. 70 = Profetie Compleet en max. tijdsperiode van lijden; 10. 50 = Jubeljaar – Ontheffing van Schulden, en Vrede; 11. 40 = Beproeving; 12. Misschien is het slechts toeval, MAAR de fotosfeer van de Zon heeft bijv. een temperatuur van 5778K (hetgeen overeenkomt met het Hebreeuwse jaar 5778/2018). Behoor je tot de Bruid, die niet uitkijkt naar Zijn komst? Blijf alsjeblieft ook kijken, zelfs als er niets gebeurt op of rond 28 en 29 september 2011. Blijf uitkijken, want HIJ zal op een dag komen, en Hij ZAL degenen die Hem verwachten de tijden en het seizoen laten weten. Bron: http://www.getreadyforjesus.com/ Vertaald: Marion Verkleij Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
 6. Weet hoe laat het is! Is het inmiddels 1 minuut voor 12 op de klok? 2011 (ofwel 28 oktober op de Maya Kalender) is echter niet het einde van de wereld. Hier volgt een artikel door Joel Joseph: Ik heb in de wereldjournalistiek gezeten sinds de vroege jaren 70. Ik denk niet dat er een belangrijker artikel is, dat ik ooit geschreven heb! Ik heb dit onderwerp uitgebreid bestudeerd sinds 1980. Interessant te weten, dat er meer dan 10.000 verzen in de Bijbel spreken over de komst van onze Heer en omringende gebeurtenissen. Velen zijn totaal onwetend over deze dingen. Voordat we verdergaan, moet ik een aantal misleidingen weerleggen: • "Niemand weet de tijd dat de Heer terugkomt", claimen vele leraren. Dit is gevaarlijke onzin! Er is een zeer groot verschil tussen "tijd" en de "dag of het uur". De Bijbel zegt dat "niemand de dag of het uur weet”, niet: "tijd". "Dag en uur" verwijst naar een zeer specifieke tijd, terwijl "de tijd" verwijst naar een seizoen. Hierbij enkele van de vele aanwijzingen, die een heel duidelijk beeld schetsen: • 2 Petr. 3 "In de laatste dagen zullen er spotters komen…., en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?” • Matth. 24:32, 33 is 'de gelijkenis van de vijgenboom’: “…. Weet gij daaraan, dat de zomer nabij is". (“Weet” staat hier in de gebiedende wijs, dus het is een bevel!). • Openb. 3:3 "...Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen”. • Hebr. 10:25 "... maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen". • Hebr. 9:28 "...ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten." • 1 Joh. 3:3 "Ieder die deze hoop op Hem heeft (komst van de Heer), reinigt zich gelijk Hij rein is". • Joh. 16:13 "…de Geest der waarheid….. wat Hij hoort zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen". • 1Thess. 5:4 "Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat deze dag u als een dief overvallen zou…". • Amos 3:7 "De Here God doet niets zonder Zijn plannen bekend te maken aan zijn dienaren de profeten”. Zie je het? Spotters worden veroordeeld; wie houdt van zijn verschijning, zijn komst, wordt beloond. Het bevel van God is om de tijd te weten! Als je niet "uitkijkt" , heb je een probleem. Jezus antwoordde de geleerden: "Huichelaars, het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kent gij de tekenen der tijden niet?” Matth. 16:3 Het belang van de Feesten van de Heer De Feesten van de Heer (Joodse feesten ofwel “afspraken” met God) zijn uiterst belangrijk. Ze zijn rijk aan symboliek, uitdrukkingen, en hebben een profetische betekenis! De afbeelding hieronder geeft de zeven feesten van de Heer weer, met hun profetische symboliek en vervulling. Merk op, dat de eerste vier al zijn vervuld door onze Heer, en de laatste drie een toekomstige vervulling hebben. De eerstvolgende is het Trompettenfeest (Rosh Hashana), de opname van de gemeente aankondigend en het begin van de periode van grote verdrukking. Als je niet gelooft in een opname vóór de verdrukking, dat is gewoon prima. Ik ben overtuigd van de pre-trib opname. Yeshua/Jezus, de apostelen en de eerste christenen volgden de Feesten van de Heer! De huidige traditionele kerken ontvingen instructies van Rome / Babylon / Satan! Symbolisch gezien, wijst het Trompettenfeest op het begin van de grote verdrukking en de Grote Verzoendag op de periode aan het einde van de verdrukking en de tweede komst van de Heer. We weten dat deze periode zeven jaar duurt. Deze periode van zeven jaar is opgebouwd uit het Joodse jaar, die 360 dagen duurt. Nu weten we ook vanuit Daniel 9 en 12 dat deze periode 2550 dagen (1260 + 1290 dagen = zeven jaar) zal duren. Dus het is 2550 dagen vanaf het Trompettenfeest tot de Grote Verzoendag. Het is ook erg belangrijk om te weten dat onze Heer in Matth. 24:32-34 uitlegt, dat de generatie die de geboorte van de staat Israël meemaakt als een natie (en andere tekens) niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen (verdrukking) zijn vervuld. Israël werd een natie in 1948. Dus als deze generatie bij de oprichting van Israël begint en eindigt met de tweede wederkomst, is de vraag, hoe lang duurt een generatie? Een gemiddelde generatie in de Bijbel duurt 70 jaar (Psalm 90:10). Nu, als we eenvoudig 70 jaar toevoegen aan 1948, komen we uit bij het jaar 2018. Hiervan moeten wij de 7 jaren van de Grote Verdrukking aftrekken, wat ons brengt bij 2011, de start van de Grote Verdrukking. Als dit klopt, dan kunnen we uitkijken naar het Trompettenfeest in 2011, welke valt op 29 en 30 september a.s. Het zou een mogelijke datum kunnen zijn. Voordat ik verder ga, wil ik zeggen, wees voorzichtig met een datum prikken en houd rekening met mijn woorden "zou kunnen zijn”. Het doel van dit artikel is uit te kijken naar de komst van de Heer in overeenstemming met Zijn wil, niet om een datum te bewijzen. Laten we nu eens kijken naar de 2550 dagen voor de verdrukking. De Feesten van de Heer werken op een kalender, gebaseerd op de maan en niet op de zonkalender. Het Trompettenfeest wordt ook wel genoemd, het “Feest dat niemand weet de dag of het uur”. De reden hiervoor is dat het feest begint bij de waarneming van de nieuwe maan; hierdoor weten we nooit de exacte tijd. Dit is het geval in de hele Joodse geschiedenis. Het feest is ook bekend als het “Feest van de laatste bazuin”, want als de nieuwe maan wordt waargenomen, wordt een ramshoorn geblazen met verschillende tonen en toonlengtes en pauzes, gevolgd door een laatste bazuin(geschal). Deze bestaat uit een lange enkele toon en geeft het startsein. In 1 Kor. 15:51 kunnen we lezen: "Zie, Ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen (sterven), maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik (in een oogwenk), bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden”. Kijk nu op de tabel hieronder en merk op dat zowel 2011 als 2014 de 2550 dagen hebben tussen het Trompettenfeest en de Grote Verzoendag. Kunnen we dan concluderen dat 2014 het jaar van het begin van de verdrukking is? Ik denk het niet, eenvoudig omdat 2014 niet aansluit bij de 70-jarige generatie. Trompettenfeest 2011 tot de Grote Verzoendag in 2018 (zeven jaar) sluit echter wél perfect aan bij de 70-jarige generatie profetie in de Bijbel. (Nogmaals: 70 jaar opgeteld bij het geboortejaar van Israël in 1948 brengt ons bij 2018). Samengevat, het Trompettenfeest 2011 zou kunnen wijzen op de opname en begin van de grote verdrukking en de uiteindelijke verzoening in 2018, dat is het einde van de verdrukking en de tweede komst van onze Heer. Er zijn nog veel meer aanwijzingen die duiden naar 2011 tot 2018; hierbij een aantal verrassende: 2018 zou een Jubeljaar zijn. De Joden eindigden lang geleden met het vieren van Jubeljaren. Nu rekenen we even alsof ze nog niet gestopt zijn. Een Jubeljaar is een tijd van bevrijding, vrijheid, overwinning, rust voor het land, het herstel van het land naar de oorspronkelijke eigenaren, etc. Er zijn veel termen voor. 6 Is het getal van de mens (onder de zonde), 7 is het getal van geestelijke perfectie en 8 van de opstanding. Wanneer we nu Petrus’ principe: “1 dag is als duizend jaar” toepassen en alle genealogieën (stambomen) in de Bijbel bij elkaar optellen, komen we op 6000 jaar. Dus kunnen we er van uitgaan dat het millennium (1000 jarig rijk) zal beginnen wanneer we de 7000 jaar passeren. Gebaseerd op de Joodse kalender, eerdere fouten gecorrigeerd, kijken we naar het onderstaande interessante schema: Niet tijdgebonden, maar seizoensgebonden tekenen (signalen) Er zijn simpelweg te veel om op te noemen, maar dit zijn enkele kanjers! ● Het teken van homoseksualiteit. De Bijbel verklaart dat de periode, waarin de Heer terugkomt, zal zijn als in de dagen van Noach en van Lot. In die dagen was homoseksualiteit schering en inslag. God vernietigde de twee steden waar dit voorkwam. ● Een ander kenmerk van die periode is, dat de mensen hun leven normaal leiden, zonder rekening te houden met de waarschuwingen van het op handen zijnde oordeel. ● Het herstel van Israël als natie in 1948 en het weer in Joodse handen komen van Jeruzalem in 1967 ● De grote afval van de kerk en de redding van de Joden in het algemeen ● De ergste afval komt voor in de grote verdrukking periode, maar veel zal plaatsvinden voorafgaand aan deze periode. ● Ziekte ● pest ● hongersnood ● klimaatsveranderingen ● tsunami ● gelovigen verraden elkaar ● tekenen aan de hemel ● meer misleiding, hekserij, valse leringen ● volksoorlogen ● het evangelie wordt gepredikt in alle landen van de wereld. Hoe dingen zich kunnen ontvouwen ● Er is opgeroepen tot een Palestijnse staat tegen het einde van 2011, ongeacht de eventuele onderhandelingen. ● Het Trompettenfeest zal de grote verdrukking inluiden, die begint met een pennenstreek. De Bijbel verklaart, dat de gebeurtenis die de antichrist openbaart, en de aftrap naar de zeven jaar van verdrukking, de ondertekening van een vredesverdrag is tussen Israël en de persoon die de antichrist zal worden. Voor de ondertekening van een vredesverdrag moet er een klimaat van oorlog zijn, toch? Hebben we dit op dit moment niet? Een van de twee mogelijke scenario's Het eerste scenario zou gemakkelijk kunnen worden gecreëerd door Israël, onder druk van de ondertekening van een vredesakkoord met de Palestijnen. Mogelijk? Ik denk het wel! Zoals we weten uit de Schrift (Joël 3), zal de verdeling van het land Israël de toorn en woede van God oproepen. Mogelijk tweede scenario is de nog niet vervulde profetische oorlog tussen Israël en Syrië (Jesaja 17) en de oorlog met Rusland, China en andere islamitische bondgenoten (Ezechiël 38 en 39). De beschrijving van deze oorlogen geeft aan dat het nucleaire oorlogen worden. Deze conflicten staan aan de horizon en kunnen ook leiden tot de ondertekening van het noodlottige vredesverdrag. De Bijbel noemt niet een datum van deze oorlogen, maar plaatst ze in de laatste dagen, dus zijn we in dat seizoen! Zorg dat je er klaar voor bent. Klaar zijn in hart en geloof,¬ en wees niet roekeloos met je leven. Deze dingen zijn meer dan mogelijk, ze zijn waarschijnlijk! Bron: http://endoftheworld.net/Jesus/?cUk4pWab Vertaald: Marion Verkleij Wellicht ook interessant om te weten: Het Trompettenfeest, Rosh Hashana, is ook bekend als de “Bruiloft van de Messias”. De Joodse Bruidegom (Jezus) gaat weg om een plaats te bereiden voor zijn bruid (Hemelvaart). Wanneer de voorbereidingen zijn voltooid, vertelt de vader van de bruidegom (onze hemelse Vader), dat het tijd is om de bruid (de Zijnen, gekocht en betaald met Zijn Bloed) te halen. Gelovigen zijn de Bruid van Christus, voor wie de Bruidegom op een dag zal komen op het moment van de opname (de wegvoering), de grootste reddingsactie aller tijden! Daarom is het duidelijk dat de opname zeer waarschijnlijk zou kunnen plaatsvinden tijdens het Trompettenfeest / de bruiloft van de Messias. De boodschap is duidelijk: Maak het in orde met God, door Jezus Christus. Wacht niet tot na Rosh Hashana, of je zal jezelf vinden in de dagen van Awe (Grote Verdrukking). Deze zeven dagen van ontzag vallen tussen Rosh Hashana en de Grote Verzoendag. Het Trompettenfeest staat ook bekend als de Dag van Verbergen of de Verborgen Dag, hetgeen men kan vertalen naar de weggenomen Bruid van Christus, “verborgen” in de hemel tijdens de rampzalige gebeurtenissen van de zeven jaar verdrukking (7 dagen van Awe). De Grote Verzoendag vertegenwoordigt de tweede komst van Jezus. Dan zal elk oog Hem zien gelijk Hij is. Een van de redenen voor het blazen van de bazuin is het verkondigen van de opstanding van de doden. Joodse gedachte is dat de opstanding van de doden plaatsvindt op een Rosh Hashana feest. Ook worden de poorten van de hemel geopend op Rosh Hashana. Als zodanig is het aannemelijk dat de opname van de gelovigen in Christus zal plaatsvinden op een Rosh Hashana, wanneer de poorten van de hemel open zijn. Posted en bron: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ ook voor de afbeeldingen...
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, bij gebruik van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.