Spring naar bijdragen

Nebukadnezzars droom


mike
 Share

Recommended Posts

:excl: Ben zelf bezig met een zeer uitgebreide bijbelstudie-site, en had deze studie gemaakt om mee te gaan testen. Hij zal dus niet perfect zijn! Als iemad vragen/opmerkingen heeft hoor ik dat graag!

Nebukadnezzars droom

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Daniël 2:31 – 2:45

3. Het beeld van de mens

3.1. Het hoofd van goud: Babylonië (608-538 BC)

3.2. De borst en armen van zilver: Mede-Perzië (538-333 BC)

3.3. De buik en lenden van brons: Het Griekse rijk (333-168 BC)

3.4. De benen van ijzer: Het Romeinse rijk (168 BC - 476 AD)

3.5. De voeten deels van ijzer en deels van leem: De hedendaagse Westerse wereld (476 AD - 2??? AD)

3.6. De "steen" die zonder mensenhanden het beeld versplinterd: Jezus of de Wet?

3. 6.1. Waarom versplinterd de steen het beeld?

3. 6.2. Wat is de steen?

4. Conclusie

1. Inleiding

In het tweede jaar (ong. 604 BC) van het regeringsschap van koning Nebukadnezzar van Babylonië kreeg de koning een verontrustende droom waarna hij niet meer kon slapen. Omdat hij de droom was vergeten eiste hij dat de magiërs, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën van Babylonië hem de droom vertellen. Als ze dat niet kunnen zou de koning hen ter dood veroordelen en hun huizen verwoesten.

*Hier geeft Nebukadnezzar blijk van wijsheid want God kan de koning vertellen wat de droom was, en zij zeggen van God te komen. Als zij niet kunnen vertellen wat de droom was, komen zij niet van God en zijn zij oplichters.

De wijzen van Babylonië proberen tijd te winnen en hem van gedachten te brengen door de droom uit te leggen met een gunstige uitkomst voor de koning. Nebukadnezzar doorziet dit en waarschuwt ze nogmaals. De wijzen zeggen dat geen mens op aarde de droom kunnen vertellen en dat alleen de goden dit kunnen. Nebukadnezzar wordt woest en veroordeelt de wijzen ter dood.

Daniël en drie vrienden behoorden ook tot deze wijzen en werkten voor de koning sinds het Joodse volk in ballingschap was genomen door Nebukadnezzar. Daniël ging naar de koning en vroeg hem te wachten met zijn veroordeling, omdat Daniël hem de droom zou kunnen uitleggen. Daniël bad en smeekte tot God om Zich barmhartig te tonen en hem de droom uit te leggen en niet alle wijzen ter dood te laten veroordelen. Diezelfde nacht kreeg Daniël diezelfde droom met uitleg van God, waarna Daniël de droom voorlegde aan de koning.

2. Daniël 2:31 – 2:45

31 U, majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. 32 Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, 33 zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. 34 U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. 35 Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de hele aarde bedekte.

36 Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent: 37 U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap, en macht, kracht en eer heeft verleend, 38 aan wiens hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook wonen, aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen – u bent dat hoofd van goud! 39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons, dat zal heersen over de hele aarde. 40 Een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn. IJzer verbrijzelt en vermorzelt alles, en net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. 41 U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden; dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben, daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtige leem. 42 Dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn, voor een deel broos. 43 U zag ijzer vermengd met kleiachtige leem; dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden. 44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – 45 precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.’

46 Toen knielde koning Nebukadnessar neer en boog voor Daniël, en hij beval een offer te bereiden en reukwerk aan hem op te dragen. 47 De koning zei tegen Daniël: ‘Het is waar, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij onthult mysteries en daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen.’

3. Het beeld van de mens

Nebukadnezzar droomde van een reusachtig beeld van een mens met een prachtige glans. De aanblik ervan was afschrikwekkend. Het beeld bestond uit:

 1. Het hoofd van goud;
 2. Armen en de borst van zilver;
 3. De buik en de lenden van brons;
 4. De benen van zilver;
 5. Voeten deels van ijzer en deels van leem;
 6. Een steen, die zonder tussenkomst van mensen loskwam van een berg en werd gegooid, verbrijzelde het beeld totdat er niets meer van over was. Deze steen werd een berg die de hele aarde bedekte.

392999_f260.jpg

Het wordt in Daniël’s uitleg als snel duidelijk dat de lichaamsdelen staan voor wereldrijken (“Heerschappij over allen”). Dit refereert naar de toenmalige en huidige bekende wereld. Het “totaalbeeld” geeft zo aan welke wereldrijken er zullen komen totdat het Koninkrijk van God alle andere rijken heeft vergruisd.

3.1. Het hoofd van goud: Babylonië (608-538 BC)

Daniël legt uit dat Nebukadnezzar het hoofd van goud symboliseert. De symboliek achter het hoofd is dat Nebukadnezzar de koning der koningen is, ofwel “het hoofd” van alle koningen die hem zullen volgen in het beeld. Het goud symboliseert het volmaakte met de bijbehorende macht. Deze macht en glorie, welke door God is verleend, vertrouwd hem alle dieren en vogels toe.

Het wordt nu duidelijk dat met het beeld naast de wereldrijken tevens “de mens” in de algemene zin wordt bedoeld. In Genesis 1 lees je hoe God de perfecte mens met de glorie en macht creëert:

Genesis 1:27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

3.2. De borst en armen van zilver: Mede-Perzië (538-333 BC)

In Daniël 5:25 lees je dat het Babylonische rijk wordt veroverd door een samenwerking tussen de “inferieure” rijken van de Meden en de Perzen (respectievelijk koning Darius en koning Cyrus).

Daniël 5:25 Dit is wat er geschreven staat:Menee, menee, tekeel oefarsien. 26 En dit is wat het betekent: menee – God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; 27 tekeel – u bent gewogen en te licht bevonden; 28 perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven.’ 29 Toen gaf Belsassar bevel Daniël in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen, en hij liet afkondigen dat Daniël als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. 30 Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van de Chaldeeën, gedood. 6:1 Darius de Mediër verkreeg het koningschap; hij was toen tweeënzestig jaar.

Net als zilver inferieur is aan goud, is het rijk van de Meden en de Perzen inferieur aan Babylonië. Desondanks weten ze Babylonië, door de hoogmoed van de regerende koning Belsassar, te veroveren.

De twee armen symboliseren kracht en tonen daarmee aan dat de kracht van dit rijk ligt bij twee machten/rijken. Een voorbeeld van deze symboliek is te vinden in Exodus 6:

6.Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen.

3.3. De buik en lenden van brons: Het Griekse rijk (333-168 BC)

In Daniël 8:20 lees je (in Daniël's visioen over de vier dieren) dat het rijk wat de Meden en de Perzen verovert Griekenland (Alexander de grote) is:

20 De ram met de twee horens die je zag, duidt op de koningen van de Meden en de Perzen. 21 De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote horen tussen zijn ogen is de eerste koning. 22 De horen brak af en er kwamen vier andere voor in de plaats; dat betekent dat er vier koninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde kracht.

Een historisch feit is dat het Griekse rijk kort na de dood van Alexander door zijn vier generaals werd onderverdeeld in vier regio's. Zijn vier generaals waren Lysimachus, Cassander, Seleucus en Ptolemaeus I Soter. Lysimachus kreeg Thracië en Turkije onder zij bewind, Cassander Macedonië en Griekenland, Ptolmaeus Egypte, Palestina, Cicilië, Petra en Cyprus en Seleucus de rest van Azië: Syrië, Babylon, Perzië en India.

De lenden en de buik symboliseren kracht en macht. Dit wordt wel duidelijk na het lezen van Job:

Job 40:16 Hoe krachtig zijn zijn lendenen, hoe machtig de spieren van zijn buik!

3.4. De benen van ijzer: Het Romeinse rijk (168 BC - 476 AD)

Welk rijk de benen symboliseren is duidelijk, het Griekse rijk werd immers verovert door het *Romeinse rijk. Daniël krijgt deze openbaring tot in detail toe. In Daniël 11 lees je uitgebreid hoe het rijk van de oud-generaal van Alexander de grote, Ptolemaeus I Soter, (Egypte) uitgroeit tot een machtig rijk en constant in oorlog raakt met "het rijk uit het noorden". Opvallend zijn de volgende verzen die lijken te gaan over de beroemde Cleopatra VII, Julius Caesar en Marcus Antonius:

Daniël 11:5 De koning van het Zuiden zal machtig worden, maar een van zijn vorsten wordt nog machtiger dan hij en zal in zijn plaats heersen; zijn heerschappij zal zich over een groot gebied uitstrekken. 6 Na verloop van jaren sluiten zij een verbintenis: de dochter van de koning van het Zuiden zal huwen met de koning van het Noorden om de vrede te bezegelen, maar zij zal haar invloed niet behouden en zijn macht zal evenmin blijven bestaan. Op zeker moment wordt zij uitgeleverd, evenals haar gevolg, de man die haar verwekte en de man die haar tot vrouw nam.

Nadat Julius Caesar dood was, trouwde Cleopatra met Marcus Antonius (verre neef van Julius Caesar). Zij verloren de oorlog met het Romeinse rijk waarna keizer Augustus Cleopatra gevangen nam. Marcus dacht dat ze dood was en pleegde zelfmoord waardoor Augustus de onbetwiste keizer werd het Romeinse rijk.

Het "ijzer" waaruit de benen bestaan duidt wederom op een inferieure kwaliteit, maar een superieure sterkte.

*Niet te verwarren met het "heilige Roomse rijk".

3.5. De voeten deels van ijzer en deels van leem: De hedendaagse Westerse wereld (476 AD - 2??? AD)

Zoals Daniël uitlegt gaat het hier over een verdeeld wereldrijk die deels sterk is en deels zwak. Het feit dat het deels ijzer is wil zeggen dat het geen nieuw wereldrijk is, maar dat het Romeinse rijk (ijzer) gedesintegreerd zal zijn. Deze uitleg loopt synchroon met de geschiedenis van het Romeinse rijk aangezien het nooit is verovert door een ander rijk, maar van binnenuit is verdeeld. Het Romeinse rijk bestond namelijk uit voornamelijk 10 volkeren:

 1. Angelsaksen (Engeland);
 2. Franken (België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg);
 3. Alemannen (Zwitserland);
 4. Bourgondiërs (Oost-Frankrijk);
 5. Visigothen (Spanje);
 6. Sueben/Sueven (Portugal);
 7. Vandalen (Italië & Noord-Afrika);
 8. Herulen;
 9. Bavarii (Oostenrijk, Zuid-Duitsland);
 10. Ostrogothen (Italië);

Deze 10 volken hebben na het Romeinse rijk vrijwel de hele wereld in handen (gehad). Zowel direct (Amerika - ENG, Australië - ENG, Canada - FR, etc.) als indirect door het kolonialisme (Heel Afrika, bijna heel Zuid-Amerika, etc.). Hierdoor waren/zijn ze al eeuwenlang prominent aanwezig op 5 van de 6 werelddelen (Zuidpool niet meegerekend :D). Het verklaard ook waarom het Spaans, Frans en Engels naast het Chinees de grootste voertalen zijn. Zelfs het Nederlands wordt gezien als wereldtaal door onze wereldwijde aanwezigheid in de geschiedenis.

Deze 10 volken worden vaak in verband gebracht met de 10 tenen van het beeld, welke synchroon lopen met de 10 hoorns van het beest uit Openbaring 13:

1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had
tien horens
en
zeven koppen
; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 2 Het beest dat ik zag leek op een
panter
, met poten als van een
beer
en een bek als de muil van een
leeuw
. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over.

Het geheel wordt nog duidelijker met het volgende visioen van Daniël 7:

3. Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. 4 Het eerste dier leek op een
leeuw
, maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten overeind werd gezet als een mens en ook het hart van een mens kreeg. 5 Toen verscheen er een tweede dier; het leek op een
beer
en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden: “Sta op, eet veel vlees.” 6 Daarna zag ik een ander dier; het leek op een
panter
, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug, en het had ook
vier koppen
. Dit dier werd macht toebedeeld.7 Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met
grote ijzeren tanden
. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren, en het had
tien horens
. 8 Toen ik naar de horens keek zag ik hoe een kleine, nieuwe horen tussen de andere opkwam; drie van de oude horens werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

De Bijbel kan er niet duidelijker over zijn: de 7 koppen en 10 hoorns uit Openbaring zijn dezelfde als de 5 lichaamsdelen met de 10 tenen van het beeld, waarbij Openbaring nog iets verder teruggaat in de geschiedenis (Egypte en Assyrië) als een soort van samenvatting. De eerste 6 van de 7 voornoemde wereldrijken zijn ook een rode draad door de Bijbel heen vanaf de creatie, de "spirituele exodus" van Gods volk naar het "beloofde land", het koninkrijk van God.

In Openbaring wordt ook meer nadruk gelegd bij het feit dat "de mens" het beest is wat wordt omschreven in Openbaring 13. In Daniël 7 worden de beesten beschreven op een manier dat de een de ander opvolgt (wereldrijken) terwijl in Openbaring het beest een mix is van alle voorgaande dieren (panter met poten van een beer en muil van een leeuw). Een soort van culturele en religieuze samensmelting wat ons maakt wat we vandaag de dag zijn (algemeen gezien natuurlijk). Dit valt te onderbouwen door dat wij bijvoorbeeld paaseieren schilderen met pasen, oud en nieuw vieren, 25 december als geboortedag van Jezus vieren (Babylonische feestdagen) en bijvoorbeeld op zondag de sabbat vieren (Romeins).

Verder lezen we in Openbaring en Daniël dat 3 van de 10 horens zullen plaatsmaken voor een kleine hoorn, met mensenogen en een mond vol grootspraak. Het lijkt er op dat er uiteindelijk een klein maar prominente "autoriteit" zal ontstaan uit 3 van deze landen, die groots over zichzelf zal spreken, de antichrist.

3.6. De "steen" die zonder mensenhanden het beeld versplinterd: Jezus of de Wet?

Waarom versplinterd de steen het beeld?

We weten dat het beeld van de mens, naast de wereldrijken, ook symbool staat voor "de mens" in de algemene zin. Uiteraard is het al duidelijk dat God uiteindelijk de huidige wereld zal vernietigen als Sodom en Gomorra, maar de mens zal ook worden vernietigd bij het laatste oordeel! zoals we letterlijk kunnen lezen in onder andere Openbaring is het Jezus die dat oordeel zal vellen. Jezus zelf geeft ook al een ogenschijnlijk indirecte aanwijzing, die naast deze droom van Nebukadnezzar als behoorlijk direct mag worden beschouwd. Johannes 8:

Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond.

En er is er maar één die de steen mag gooien, want er is er maar één zonder zonden, Jezus!

Wat is de steen?

Je zou de steen letterlijk kunnen opvatten wat Bijbels te onderbouwen is met Openbaring 8:

10 De derde engel blies op zijn bazuin. Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11 De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd alsem. Veel mensen stierven door het water, dat bitter geworden was.

Het zou zeer waarschijnlijk zijn dat een dergelijke komeet alle wereldse rijken buiten werking zou stellen omdat alles daardoor in chaos zal vervallen. Hiermee zal de droom letterlijk én figuurlijk uitkomen.

Naast deze letterlijk opvatting heeft het ook een symbolische betekenis. Om er achter te komen wat die betekenis is, moeten we in de Bijbel zoeken was voor symbolische betekenis een "steen" heeft. Jezus geeft echter een aanwijzing in Johannes 8 door met zijn vinger op de grond te schrijven. Het komt namelijk drie keer in de Bijbel voor dat God met zijn vinger ergens in schrijft. Dit is een letterlijke kruisverwijzing van God:

 • Johannes 8, waar Jezus dus recht spreekt over de overspelende vrouw, Hij veroordeelt haar niet;
 • Daniël 5:25: Staat hierboven beschreven bij "Mede-Perzië". God veroordeelt de laatste koning van Babylonië, Belsassar, omdat hij "is gewogen en te licht is bevonden". Hij schrijft het oordeel met zijn vinger op de muur. Het wegen is een duidelijk symbool van rechtspraak (weegschaal);
 • In Exodus 31:18 "Nadat de HEER dit alles op de Sinai tegen Mozes had gezegd, gaf hij hem de twee platen van het verbond, de stenen platen, door Gods vinger beschreven." Oftewel de 10 geboden.

De steen staat dus symbool voor de Wet en de veroordeling daarmee. Maar in Zacharia 3:8-9 lees je weer het volgende:

8 Luister, hogepriester Jozua, jij en je priesters die voor je zitten en die in staat zijn om tekens uit te leggen. Ik zal mijn dienaar sturen, de telg aan de stam van David. 9 Ik leg een steen voor je neer, Jozua, één enkele steen, waarop zeven ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren – spreekt de HEER van de hemelse machten – en in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld.

Deze steen staat weer symbool voor Jezus! Op zich niet zo gek, want in Matheüs 5 en Romeinen 13 lees je dit:

Mat. 5:7 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

Rom. 13:8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

En Jezus kwam niet om de wet te schrappen, maar er vervulling aan te geven, oftewel liefde. Deze steen symboliseert dus enerzijds die liefde en genade van God (Jezus) en anderzijds de harde en rechtvaardige kant (de Wet).

God geeft "de mens" dus een keuze: Of je kiest voor Zijn liefdevolle, genadige kant, of voor Zijn harde, rechtvaardige kant, maar die steen gaat komen!

4. Conclusie

Het droombeeld van de mens die wordt gestenigd, symboliseert dus drie zaken:

 1. De zondeval van de mens, welke perfect is geschapen maar het plegen van zonden ter dood wordt veroordeeld en “tot stof wederkeert”;
 2. De profetie van de huidige en komende wereldrijken tot aan de voltooiing van het Koninkrijk van God, vanaf het moment van de droom van Nebukadnezzar (606 BC);
 3. De keuze die God geeft aan de mens: Je kiest voor God met Zijn liefde en Zijn genade, of je kiest voor jezelf en ontvangt daarmee geen genade maar de keiharde Wet die eenieder veroordeeld.

bewerkt door mike
Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...
 Share

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, bij gebruik van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.