Spring naar bijdragen

De anti christ


veertje888

Recommended Posts

Een Bijbelstudie die ik heb gedaan in 2009 , maar heb ze opnieuw gelezen en hoe close zijn wij nu? 

 

 

Antichrist
Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: april 1998) (Laatste bewerking: 22 oktober 2009) 
Volgens het Bijbelboek Openbaring zal in een woelige tijd van ontreddering en beroering, een opmerkelijk leider op het wereldtoneel verschijnen. Hij zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en zich voordoen als de redder van een wereld die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. Hij is ‘de mens der zonde’. Hij is de verpersoonlijking van de duivel en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. De komst van dit ‘Beest’ betekent voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. De Bijbel maakt duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het was Johannes die hem het eerst de antichrist noemde.
(Johannes 2:18 en 2:22 ) Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Deze leider zal verschijnen in de periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk. Hij is de tegenstander van God en een vijand van de mensen. De profeet Daniël zegt het volgende over hem;
Daniël 8:23-24 en 11:36 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.
Daniël 7:25 en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.
Daniël spreekt over een periode van in totaal zeven jaar waarvan de laatste 3,5 jaar de tijd van de Grote verdrukking genoemd wordt, de tijd waarin de antichrist zijn schrikbewind op aarde zal uitoefenen. Die tijdperiode komt overeen met de 42 maanden in Openbaring 13:5. 
“En ik zag een beest opkomen…”(Openbaring 13) 
Openbaring 13 vertelt dat deze figuur een dodelijke hoofdwond zal oplopen.
Openbaring 13:3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas.
Satan maakt van de gelegenheid gebruik een opwekkingswonder te ensceneren. Hierin is de imitatie te zien van het sterven en de opstanding van Jezus. Zijn dodelijke hoofdwond zal op een wonderbaarlijke wijze genezen. Men waant hem dood, maar hij zal tot verbazing van iedereen de aanslag overleven. Vele bijbelonderzoekers brengen deze gebeurtenis in verband met een bijbeltekst in Zacharia.

Zacharia 11:17 Wee de nietswaardige herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog! Verdorven zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog.
De nietswaardige herder duidt op een figuur die Gods Woord verkondigd maar die in werkelijkheid een dienstknecht van satan is. Velen geloven dat hij uit
de stam Dan afkomstig is omdat deze stam niet voorkomt op de lijst van stammen uit Israël die in de eindtijd verzegeld worden (Openbaring 7:4-8). Ook de stam Efraïm ontbreekt aan deze lijst. Terwijl de antichrist zijn navolgers met zijn merkteken 666 verzegelt, zien we hoe de Here God zijn volk op hun voorhoofden verzegelt. Verzegeling heeft in Gods Woord te maken met eigendomsverklaring en bescherming. Waarom deze stam niet in de lijst voorkomt heeft te maken met de ‘zegen’ die Jacob zijn zoon bij zijn sterven meegaf: ,,Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt". (Genesis 49:17-17) Dan wordt hier met een slang vergeleken … en de slang in de Bijbel is altijd synoniem voor de satan en het kwaad. Daarom wordt door velen aangenomen dat de antichrist uit Dan komt. De profetie uit Jeremia 8:16-17 bevestigt deze gedachte: ,,Van Dan uit is te horen het snuiven zijner paarden…zij komen, zij verslinden het land…Want zie, Ik zend onder u giftige slangen, waartegen geen bezwering bestaat; die zullen u bijten…". De stam Efraïm wordt vervangen door Jozef. Volgens Psalm 78:9-11 en Hosea 4:17; 5:9 en 7:8-11 wordt Efraïm als een zeer zondig volk omschreven. 
De in nood verkerende mens zal geloven dat de antichrist de gigantische wereldproblemen van dat moment zal weten op te lossen. Hij zal Israël voorspiegelen dat hun lang verwachte Messias is gekomen en de ‘naamchristenen ‘ zullen geloven dat Jezus is teruggekeerd in de gestalte van een geweldenaar. Het succes van deze list is ontstellend want velen zullen hem aanbidden en dat komt omdat de mens de liefde tot de waarheid niet aanvaard heeft. De opstandige mens moet oogsten wat hij gezaaid heeft. Daarom laat God de verschijning van de antichrist toe en slaat Hij de wereld met plagen. Jezus was de volmaakte mens. Maar de mensen hebben Hem verworpen, omdat zij de duisternis lief hadden boven het licht.
Jezus verklaarde; Ik ben gekomen in de naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Mensen als Antiochus 4 Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist. Hoewel zijn persoonlijke macht groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen. Deze helper is de ‘valse profeet‘.
De valse profeet

Openbaring 13:11-12-13 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam; en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.
Deze duivelse figuur die zich in eerste instantie voordoet als een onschuldig lam zal uiteindelijk minstens zo gevaarlijk blijken te zijn als zijn ‘baas‘. Er is veel discussie over de vraag uit welke kringen deze valse profeet komt en wie hij is. Eén van de sporen leidt naar
Maitreya, die volgens zijn aardse woordvoerder Benjamin Creme de "Meester van alle Meesters is.Volgens Creme, uitgever van het blad "Share International " is Lord Maitreya al enige tijd op aarde. Hij is de laatste Boeddha, de Christus, de Imam Mahdi van de moslims, de Messias van de Joden, de Krishna of Kalki Avatar van de Hindoes, etc. The Christ is in the World, meldde een advertentie van Share International. “De grote wereldleraar voor alle mensen en alle religies is nu op aarde.” Het feit dat hij alle religies vertegenwoordigd maakt het aannemelijk dat hij de valse profeet is. Deze figuur is in ieder geval een afgezant van de duisternis blijken die de mensen zal bewerken met occulte en demonische krachten. Dat zal weinig problemen voor hem opleveren want reeds nu houden miljoenen mensen zich met occulte zaken bezig. Van alle kanten verschijnen er stromingen die meehelpen de mensheid naar de ondergang te voeren. Het is opmerkelijk te zien hoe de mens van tegenwoordig zich steeds meer van de Bijbel afkeert om zich vervolgens te verdiepen in occulte en spirituele zaken.Vanuit de Bijbelse optiek is er echter maar één die een echte “Valse profeet” kan worden genoemd: Mohammed. Zijn religie, de islam, heeft eeuwenlang de Bijbelse waarheid verduisterd en bestreden in grote delen van de wereld. De boodschap van de Bijbel is in praktisch geen enkel islamitisch land toegestaan, zelfs hier en daar op straffe van de dood. Mohammed laat in zijn boek, de Koran duidelijk weten hoe er gehandeld dient te worden met hen die zijn boodschap niet aanvaarden. De boodschap van deze ‘profeet’ is een boodschap die lijnrecht tegen de Bijbel ingaat, bijvoorbeeld met haar ontkenning van de Goddelijkheid van Jezus.In Bijbelse termen is hij daarom een valse profeet. Hij predikt moord en doodslag en zijn aanhangers volgens gaarne zijn bevelen op.
In het boek "Hoe wij God kunnen ervaren" legt de Indiase goeroe Deepak Chopra uit hoe de mens God kan vinden. God is een fenomeen dat iedere mens kan ervaren. Tijdens de perikelen rond Bill Clintons liefdeleven was Chopra diens persoonlijk adviseur. (Clinton noemt hem de man die de VS opmerkelijk verrijkt heeft met zijn vernieuwende zienswijze op het gebied van de alternatieve geneeswijze.) God is volgens hem niet aan een religie gebonden. Het menselijk lichaam is een stukje van het universum en de menselijke gedachten reflecteren de wetten die in het heelal regeren. Chopra belooft inzicht in het waarom van het bestaan. Via allerlei niveaus kan de mens in een hogere sfeer komen, bij de intelligentie God. Wanneer dat lukt, ben je één met God. Dan heb je geen religie meer nodig. Time Magazine eert hem en classificeert hem in de "Top 100" van helden van deze eeuw, als schrijver en profeet. (profeet?) Chopra weet als geen ander bekende figuren aan zich te binden. Sterren als Demi Moore, Oprah Winfrey en Madonna, om er een paar te noemen, komen er rond vooruit dat zijn zienswijze hen enorm heeft geholpen bij het hervinden van "Nieuwe Levenskracht". Chopra schreef tientallen boeken over de krachten achter de mens, achter de schepping. Daarin wordt meestal in zeven stappen de toegang tot het hogere beloofd. Een paar jaar geleden gaf hij een seminar waar 600 gefortuneerden uit de hele werelld naartroe kwamen om tegen betaling van 10.000 dollar hun zieleheil veilig konden stellen. Hij lijkt de verlosser van de rijken.
Chopra was uitgenodigd zitting te nemen in een aantal gespreksgroepen van het Wereldforum, een groep bekende Globalisten waaronder George Bush senior en Henry Kissinger. Deze bijeenkomst vond plaats in oktober 1995 onder voorzitterschap van Michael Gorbatsjov en was bedoeld om de overgang naar de Nieuwe Wereld Orde te lanceren. In de groep van Chopra zat ook Ruud Lubbers, voormalig minister-president van Nederland. Een van de onderwerpen ging over de vervanging van de Joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden. Miljoenen mensen staan heden ten dage onder invloed van figuren als Chopra en de Dalai Lama. Figuren die zich bezig houden met het manipuleren van de menselijke geest. Benadrukt moet worden dat de aanhangers van dit soort figuren vaak ter goede trouw zijn en menen zich daadwerkelijk in te zetten voor een betere wereld. Velen hebben geen idee dat het hier gaat om demonische en occulte machten die erop gericht zijn de mens te verheerlijken in plaats van God. De kern van tal van heidense religies en mysterie godsdiensten maar ook van de huidige New-Age beweging, leert dat de mens in zijn diepste wezen een god is. Een influistering die de slang in het paradijs de eerste mensen heeft wijsgemaakt. De Bijbel leert dat de mens een door God geschapen wezen is, de kroon der schepping, oorspronkelijk zonder zonde, maar door ongehoorzaamheid aan Gods geboden tot zonde vervallen. Redding zoals de Bijbel dat leert is alleen mogelijk door de kruisdood van Christus.
Kinderen worden geconfronteerd met oosterse mystieke godsdiensten waardoor Gods Woord geleidelijk aan wordt ondermijnd om plaats te maken voor afgodendiensten en bijgeloof. Er zijn jongeren die niet meer weten wie Adam, Eva, Mozes of Noach waren of die denken dat Jezus een broer van Christus was. Allerlei figuren dragen hun steentje bij om de Bijbel belachelijk te maken.Het is al enige jaren mode de draak te steken met religieuze begrippen en overtuigingen. Wijlen Jan Vrijman schreef in 1994 in Het Parool, onder pseudoniem Journaille, dat het geloof ‘een inbeelding is die de kracht van de waarheid krijgt. Een waan in plaats van werkelijkheid’. Theodoor Holman, columnist van Het Parool, schreef, eveneens in 1994, Nog steeds vind ik iedere christenhond een misdadiger, bidden iets kinderachtigs en de kerk een poppenkast’. (*) Rudy Kousbroek (NRC Handelsblad, 1996) beschouwt geloof als ‘doodgewone achterlijkheid en een bron van discriminatie, schijnheiligheid, sexisme en aangeleerde gevoelloosheid jegens geselecteerde anderen’. Professor Pen, de socialistische econoom, schreef ‘al die goden geven alleen maar herrie, christendom is bizar en God een schurk’. Ook citeerde hij wijlen professor Piet Borst (NRC/Hbl) godsdienst ,,de barbaarse ethiek van Karel van het Reve ‘dat God een gruwelijke sadist en een moordenaar is’. Zo vindt professor geschifte schaapherders". Wie wetenschappelijk denkt, zegt Piet Borst, kan niet gelovig zijn. In Elsevier schreef in 2002 een zekere Alphons Mantel, die, volgens eigen zeggen, naast econoom ook ‘multicultureel atheïst’ van beroep is, dat alle godsdiensten zijn gebaseerd op ,,slecht geschreven, ouderwetse, anonieme sprookjesboeken" en dat het ,,overbodige uitvindingen zijn die nooit iets hebben toegevoegd aan de kwaliteit van de samenleving". De Leidse filosoof prof. Herman Philipse droomde in het NRC/Hbl van ‘een wereld zonder religie’. Wijlen Theo van Gogh stelde dat ’God misdadig, abject en sadistisch was’ .In het programma “God bestaat niet’op Nederland 3 verklaren atheistische wetenschappers dat godsdienst lariekoek is. Mensen met een godsdienstige overtuiging zijn volkomen vogelvrij verklaard.De gespreksleiders blijken theoretisch gezien van toeten noch blazen te weten. Leuteraars zijn het die geen flauwe notie hebben wat religie precies inhoudt. (*) Citaten uit het artikel "De Kerst-Atheïsten" door Prof.dr.B.Smalhout, De Telegraaf, zaterdag 20 december 2003 en God bestaat niet?, De Telegraaf van 18 juni 2005.
Voodoo, zwarte magie, hekserij en satanisme zij al niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In Amsterdam is de Satanskerk actief de voortzetter van de Amerikaanse Church of Satan, ooit opgericht door Anton Szandor laVey in 1966. Satanaanhangers komen in Amsterdam bij elkaar om te praten over satanisme en magie. Lidmaatschap van de Kerk van Satan houdt automatisch lidmaatschap in van de Amerikaanse Church of Satan, dat zijn hoofdkwartier heeft in New York. De Britse Royal Navy heeft het satanisme als geloof erkend binnen haar krijgsmacht. Satanisten mogen hun satanische rituelen aan boord uitvoeren. De kerk van satan werd in 1966 opgericht door Anton Szandor LaVey. 
Anton LaVey maakt op deze afbeelding met zijn linkerhand het welbekende satansteken. Een zeer populair teken bij vele groten op onze aarde. Zie bijvoorbeeld: http://aoreport.com Scroll iets naar beneden en klik op “Bush Satanic Hand Signals”. 
Kern van deze religie is dat men wraak verkiest boven vergeving en zichzelf boven ieder ander. Een samenwerkingsverband van nieuwe heidenen en esotherici in Duitsland streeft gezamenlijk naar een maatschappelijke erkenning als officiële gemeenschap. Zij willen als organisatie duidelijk maken dat ‘occultisten’ ‘Thelemieten’-dat zijn aanhangers van de Britse occultist Aleister Crowly (1875-1947), die zichzelf als 'het grote beest' uit het boek Openbaring afschilderde- en ‘heidenen’ een waardevol bestanddeel van het culturele leven zijn en niet met algemeen heersende clichés gelijkgesteld moeten worden. Crowley was berucht wegens zijn seks-orgieën en zijn overmatige drugsgebruik. In de Duitse stad Hamm is in juli 2002 de grootste hindoetempel van Europa ingewijd. Aan de buitenkant van de tempel prijken 180 voorstellingen van hindoegoden. Tot verbijstering van vele christenen hebben plaatselijke kerken het project ondersteund, weliswaar niet financieel, maar moreel. Dat het zo ver kon komen ziet de hindoe geestelijke Siva Sri Paskrakurukkal als ‘leiding van god’. ,,Dit is duidelijk niet de God van de Bijbel". De tempel in Hamm is gewijd aan Kamadchi, de godin van de vruchtbaarheid.
Satan is springlevend
Satan is springlevend en overal vertegenwoordigd. In de popmuziek, in videoclips, computerspelletjes, films en occulte literatuur. Astrologie, magnetisme, spiritisme, helderziendheid en toverij zijn de normaalste zaken van de wereld geworden. Maar bijgeloof en toverij komen uit de koker van satan. Mensen die zich er mee bezig houden worden aan satan gebonden. Bijgeloof is een geloofshouding die van God is losgemaakt, een wereldbeschouwing waarbij men zonder God door het leven wil gaan. Ook kinderen worden in groten getale met de wereld van het occulte vertrouwd gemaakt. In de boeken van Harry Potter leren kinderen bezwerende formules d.m.v. het gebruik van het pentagram. Deze praktijken komen rechtstreeks uit de missen van de satansbeweging. Zo leren zij de merktekens van het komende ‘beest’ te aanvaarden en worden zij klaargemaakt om straks zonder protest de antichrist te aanvaarden als de grote verlosser van deze wereld. Met name in Groot-Brittannië en Amerika beginnen steeds meer mensen zich zorgen te maken over de occulte invloed van de Harry Potter- reeks. 
Ook wordt de wereld vandaag geconfronteerd met zogeheten "Nieuwetijdskinderen". Dat zijn kinderen waarmee de ouders geen raad meer weten en die een steeds grotere groep gaan vormen. Deze kinderen bezitten zogenaamde paranormale vermogens: uit het lichaam treden, helderziendheid, reïncarnatie-ervaringen, stemmen horen, contact met een onzichtbare spirituele ‘begeleider’ etc. Zij zien dwars door volwassenen heen, wat soms heel confronterend kan zijn. Een moeder vertelde hoe haar zoon tegen haar ziei: ik heb veel meer levens gehad dan jij, mama. Ik ben misschien wel een van je ouders geweest. Muziek met een satanische inhoud heeft een enorme vlucht genomen. De muziekmaatschappijen hebben ontdekt dat de duivel goede handel kan zijn. Er zijn heel wat jongeren daardoor op het terrein van het occulte terechtgekomen. Daar komt men in aanraking met het domein van de hel, het rijk van de duisternis en van allerlei geesten. In het boek "Beyond Death’s Door" schrijft Dr Maurice Rawlings over mensen die klinisch dood zijn geweest, maar o.m. door hartmassage en beademingstechnieken weer tot leven konden worden gebracht. Ongeveer de helft van deze mensen vertelde over de ervaring van een "bestaan buiten het lichaam" waarbij ze de meest afschuwelijke dingen hadden beleefd. Vaak nog diepgeschokt, herinnerden de patiënten zich dat ze op een plaats van volslagen duisternis waren gekomen, temidden van angstaanjagende wezens die op hen loerden.
Lucifer (Satan) is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid. Hij wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Jezus Christus. Hij is met een groot leger van demonen naar de aarde gekomen en heeft daar veel bereidwillige helpers gevonden in de muziek en in bewegingen als de New Age. In Amerika bestaat een vereniging van tovenaars en samenzweerders die zich "Wicca" noemt. Deze vereniging bezit een aantal muziekuitgeverijen die CD’s op de markt brengen die ten doel hebben om aan de morele vernietiging en innerlijke ontreddering van de jeugd bij te dragen. De CD’s nodigen mensen uit om de duivel te huldigen en toe te treden tot het satanisme. De grootste artiesten verklaren openlijk in interviews, dat ze hun ziel hebben verkocht aan de duivel ten behoeve van een wereldcarriére in de rockmuziek.
De liedjes van Eminem staan bol van 'profetische' teksten die de opstand tegen God, ouders en het christendom aanmoedigen en de komst van satan -zijn rebellie, en al zijn gruwelijkheden- op Aarde promoten. Reeds enkele jaren geleden verschenen er berichten in de media, dat geweld, verkrachtingen en gezinsproblemen in steden waar Eminem had opgetreden, voor een bepaalde tijd na zijn concerten statistisch aangetoond explosief stegen.
De Amerikaanse tv-zender ABC heeft een geluidsband uitgezonden waarop popster Michael Jackson anti-joodse opmerkingen maakt. Jackson typeert Joden als “bloedzuigers”.Jackson wordt duidelijk geïnspireerd door satan ‘de god van deze wereld’. Zijn songs en vooral video’s zitten vol met verwijzingen naar satan en het occulte. Volgens eigen zeggen praat hij met geesten. In Zwitserland kwam Jackson met een heks in contact. Tijdens een voodooritueel offerde hij een aantal koeien met als doel om mensen te doden onder wie Steven Spielberg. Met het bloed van de koeien nam hij een bloedbad. Jackson, die zich Jacko X laat noemen, heeft zich op dezelfde dag toen hij officieel van kindermisbruik werd beschuldigd, aangesloten bij de zwarte moslimorganisatie ‘Nation of Islam’, die bekend staat om anti-joodse uitspraken. 
Michael Jackson, alias Jacko X, maakt hier het duivelsteken.
Jackson heeft zich in het najaar van 2008 officieel bekeerd tot de islam en heeft eeuwige trouw gezworen aan deze ideologie die in de volksmond voor een vredelievende religie doorgaat. Jackson zou door zijn muzikale vrienden, de Canadese tekstschrijver David Wharsby en de producer Phillip Buba, beiden moslims, zijn overgehaald zich tot de islam te bekeren. Jackson zou na afloop van zijn toetreding het heugelijke feit met de Britse zanger Cat Stevens hebben gevierd, die zich jaren geleden ook tot de islam bekeerde en tegenwoordig als Yousef Islam door het leven gaat. Michael heet nu “Mikaeel” naar de engel van Allah die verantwoordelijk is voor de regen. http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/celebritynews/3494296/Michael-Jackson-converts-to-Islam-and-changes-name-to-Mikaeel.html
Er zijn artiesten die verklaren dat, zodra ze het podium op gaan, er een geest meegaat die de leiding in muziek en teksten overneemt. Die teksten gaan over het oproepen tot moord, het afslachten van mensen, criminaliteit en opstand tegen alle gezag en alle regels. De groep Slipknot met lugubere maskers op, stoeien met dode dieren. Ze verminken zich en laten zich als dood op het podium vallen.Het symbool van de groep is een geitenkop die ‘Het Beest’ moet verbeelden. Op het toneelstralen 666 lampen. De Australische popgroep Deicide heeft een CD uitgebracht die aanspoort tot haat en geweld en tot het doden van christenen. Er zijn liedjes op te vinden als "Als Satan straks de wereld regeert". De leider van de popgroep verklaarde in een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God vervloekt. Het komt rechtstreeks uit de diepste satanische duisternis. De naam Deicide betekent: Dei=God en ‘cide’ komt van het Latijnse ‘caedere’, hetgeen ‘doden’ betekent. Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan dit soort rockmuzikanten. Popzanger en satanist Marilyn Manson roept onder luid gejuich van tienduizenden aanwezigen: “Het is mijn taak het christendom te vernietigen, zodat we niet langer onder de tirannie van dat christelijke fascisme hoeven te leven. Het einde van het christendom is in zicht”. En duizenden juichten alsof de grootste overwinning was behaald. Deze gek heeft zichzelf tot antichrist verklaard, snijdt zichzelf dikwijls open op het podium en propt een microfoon in zijn anus. Ozzy Osbourne had als vast onderdeel het afbijten van de kop van een kip.Osbourne die tot 1979 nog in dienst was van Black Sabbath, had als grootste stunt op het podium het afbijten van de kop van een vleermuis, waarna injecties tegen hondsdolheid noodzakelijk waren. De Amerikaanse drugsgoeroe Timothy Leary verklaart brutaalweg : “Ik moet de jeugd klaarmaken voor de antichrist”. De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een vorm van razernij, hysterie en woede bij ze ontstaat. Voordat deze muziek op de markt verschijnt, wordt de plaat eerst, d.m.v. een soort ritueel, aan de duivel gewijd. Veel van de gezongen teksten roepen op zich te verzetten tegen de ouders, tegen de maatschappij, eigenlijk tegen alles wat er bestaat. Daarnaast roepen ze op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen. 
Internet biedt de surfer een scala aan obscure religieuze bewegingen als neo-heidenen, UFO-sekten, sjamanen, satanisten en spirituele media. Een anonieme tegenstander van het christendom biedt via Internet een spel aan dat gericht is tegen het christendom. Daarbij kan op alles geschoten worden, wat met het christelijk geloof te maken heeft. Men kan zelfs op Jezus Christus schieten die voorbij zweeft op een hemeltroon. De internetsite spoort mensen ertoe aan, zich op de ‘terreur van het christendom’ af te reageren, door op engelen, dominees, kerken en de Bijbelse God te schieten. Het computerspel kan gratis gedownload worden. Alles heeft een begin, eerst in spelvorm later in werkelijkheid. Achter dit soort Internetspellen steekt de grote woede van de duivel tegen alles en iedereen die trouw blijft aan Gods Woord.
Ook waarzeggers en spiritisten mogen zich verheugen in een enorme belangstelling. Boeken over het spreken met doden halen grote oplagen. Er bestaan zelfs speciale boekhandels waar deze rommel te koop is. Een boek met occulte profetieën van de zieneres Jeane Dixon, haalde in Amerika een oplage van maar liefst drie miljoen exemplaren. Films als de Exorcist trokken volle bioscopen en verduisterden de geesten van velen voorgoed. Het westen telt inmiddels duizenden heksen en op hun bijeenkomsten vinden de vreemdste orgieën plaats. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. De in Openbaring voorgestelde feiten beginnen griezelig echt te lijken. Paranormale krachten worden aangewezen als bewijs dat de mens een goddelijk wezen is. Het vermogen gedachten te kunnen lezen, buiten het lichaam te kunnen treden en te reizen, lepels door gedachtekracht te kunnen buigen of over een bed van gloeiende kolen te lopen, zijn tekenen van goddelijke oorsprong, aldus de NewAgers. Al deze zaken, zo zegt men, leren dat de mens in zijn diepste wezen God is. Maar al deze zaken komen rechtstreeks uit de koker van satan en zijn gruwelen in Gods ogen. Paulus voorspelde dat de mensen dwaalgeesten, de boodschappers van satan zouden volgen.
Wereldkerk
Straks als de antichrist regeert zal hij alle religies en religieuze stromingen samenbundelen tot één grote wereldreligie. Ook de Rooms-Katholieke kerk zal daar onderdeel van uitmaken. Hij zal de Rooms-Katholieke kerk begunstigen, die zal woeden tegen de echte christenen. Na drie en een half jaar werpt hij het masker af. Hij verwoest de Rooms-Katholieke kerk. Deze kerk is eeuwenlang bezig geweest haar wil op te leggen aan andere religieuze gezindten. Dat is gepaard gegaan met onvoorstelbare wreedheden overal ter wereld. Duizenden mensen hebben daarbij het leven verloren waaronder velen die blijk gaven van hun liefde voor Jezus. Deze gruwelen zijn voornamelijk op rekening te schrijven van ontaarde Jezuïeten en de moorddadige Inquisitie. De rol van de Rooms-Katholieke kerk door de eeuwen heen, heeft de weg bereid voor een relatie met de antichrist en de valse profeet. Het is geen toeval dat juist vanuit deze kerk al enige tijd de dialoog met de islam en andere godsdiensten gevoerd wordt. Overigens is dat een verschijnsel dat ook al in andere kerken is waargenomen. Er worden de laatste tijd al bij herhaling kerkdiensten gehouden waarbij vertegenwoordigers van de islam, het boeddhisme en andere heidense religies betrokken zijn. De aanwezigen bidden tot één god, met uitschakeling van Jezus. De "Wereldkerk" die straks uit al dit soort activiteiten ontstaat, heeft niets meer van doen met de ware Gemeente van Jezus Christus. De wereldkerk zal niet alleen de politiek van de antichrist en zijn assistent onderschrijven maar ze zullen ook zorgen dat de wereldbevolking hen zonder gewetensbezwaren trouw en aanbidding zal geven.Volgens de Wereldraad van Kerken, die 347 ‘christelijke’ kerken uit 120 landen verenigt, moet Israël stoppen met eenzijdige maatregelen die de controle over Jeruzalem en andere ‘bezette gebieden’ verstreken en een rechtmatige vrede tussen Israël en de ‘Palestijnen’ in de weg staan. Jeruzalem moet een open stad worden, een stad van twee volkeren, en drie religies, zegt de Wereldraad.
Dwaalgeesten
Het hele proces van de afval is overal te zien en vele ‘predikers’ van Gods Woord zijn daarin de grote voorgangers.De heersers van de NWO is er veel aan gelegen het geloof in de Bijbelse God te ondermijnen. Theologen die verschillende grondwaarheden van het christelijk geloof ontkennen, kunnen vrij hun anti-bijbelse leerstellingen op de universiteiten doorgeven. Zij nemen de vrijheid om van Gods Woord af te wijken en er een geheel eigen gezicht aan te geven. Bijbelteksten worden daarbij volledig van hun waarheid ontdaan. Deze dwaalgeesten brengen boeken op de markt die gretige aftrek vinden onder de gelovigen omdat de schrijvers gezien worden als gezaghebbende schriftgeleerden. Maar in werkelijkheid zijn ze in opstand gekomen tegen Gods Woord en heeft de geest van de antichrist bezit van ze genomen. Onderzoek onder Britse kerkleiders gaf aan dat maar liefst 97% niet geloofde in het letterlijke bijbelse verslag van de schepping, terwijl 25% ook niet geloofde dat Jezus uit een maagd geboren was. Grote aantallen gelovigen zijn al door dit soort figuren op een dwaalspoor gezet. Wat daarbij opvalt is dat veel kerkmensen alle veranderingen binnen hun kerk of gemeente klakkeloos lijken te accepteren. Bijbelgetrouw geloof daar gaat het om. Jezus herinnert de mens eraan dat alleen de gemeente van Philadelphia, de enige van de zeven gemeenten Gods Woord krachtig is blijven verdedigen.
Openbaring 3:10-11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Het loslaten van de fundamenten van het geloof door de kerk is één van de duidelijkste signalen dat de komst van de antichrist nabij is. Petrus voorspelde al in zijn tweede brief dat er valse leraren zouden komen die vermomd als dienaren van God, verderfelijke ketterijen zouden gaan verkondigen. Zij zouden de Bijbelse waarheid belasteren en de profetische geschriften en de belofte van de wederkomst van Jezus ontkennen.

2 Petrus 2:10 Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheid te lasteren…..
In de
tweede brief aan de Thessalonicenzen, waarschuwt Paulus ook voor deze figuren en in 2 Timotheüs is dat al niet anders.
1 Timotheüs 4:1-2 Maar de geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers.
De Bijbel voorspelt dat de kerk zal falen en dat allen, met uitzondering van de bijbelgetrouwe gelovigen, de waarheid de rug zullen toekeren. De kerk zal naar buiten toe een beeld van godsvrucht ophouden, maar zal de macht ervan loochenen. Johannes waarschuwt de gemeente niet iedere geest te vertrouwen.

1 Johannes 4:1-5 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.
Door het loslaten van de waarheid van Gods Woord, wordt de kerk klaargemaakt voor de acceptatie van de "schijnchristus". Soms lijkt het alsof men met Jezus en Zijn werk te maken heeft, maar in wezen staat Hij er helemaal buiten.

Matthéüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?
De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. Voor de "naamchristenen" zijn de dwaalgeesten, liefdevolle, begrijpende en barmhartige predikers, maar in werkelijkheid zijn ze de wegbereiders van de antichrist. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. Ten tijde dat de profeet Jeremia het volk van Israël waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was. Vandaag leven wij in een wereldwijd systeem van geestelijke verwarring, verdorvenheid en van schijnheilige begeerte in al haar verschrikking.
De antichrist zal over zodanig bovenmenselijke gaven en capaciteiten beschikken, dat hij het oude streven en verlangen van de mens naar een machtige federatie van staten tot werkelijkheid zal maken. Hij zal claimen de mensgeworden god te zijn. Hij zal een registratiesysteem invoeren waarmee de hele wereldbevolking continu kan worden gevolgd. Daarnaast zal iedereen van een merkteken worden voorzien.

Openbaring 13:16-17-18 En het maakt, dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
Het getal 666
Er zijn boeken vol hypotheses en berekeningen verschenen over dit getal 666, op wie het zou kunnen slaan en wat het precies voorstelt. De Bijbel maakt duidelijk dat het getal zes staat voor de mens in zijn algemeenheid. Hier staat het echter driemaal achter elkaar waarmee wordt gesymboliseerd dat de antichrist zich presenteert als de absolute oppermens. Bovendien beelden de drie zessen de eenheid uit van de duivel zelf, de antichrist en de valse profeet, als een soort tegenpool van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Driemaal Het getal drukt het wanhopige pogen van satan uit, om gelijk te worden aan Jezus, om God gelijk te zijn. l zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is geweest. Het gruwelijke van de antichrist zal zijn dat hij bedrieglijk echt op een ware christen zal lijken. De wereldwijde verering die hij zal ontvangen zal hem in staat stellen een economisch systeem in te voeren zoals de wereld nooit eerder heeft gezien. Er zal een systeem komen waarin ieders levensonderhoud en welzijn onder zijn beheer zullen vallen. De mensen die hem aanbidden, ontvangen een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand. Hiermee gaan alle deuren voor ze open en ontvangen ze de ‘zegeningen’ van de antichrist. Deze zijn echter van zeer korte duur en hebben alleen te maken met geldelijke zaken en niets met de menselijke ziel. Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken, gedoemd om ten onder te gaan, samen met de grote roerganger en de valse profeet. Allen die het beest en zijn beeld aanbidden zullen drinken uit de beker van Gods toorn. De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen ook met registraties. Deze afschuwelijke geschiedenis zal zich vele malen erger gaan herhalen. De dagen van de antichrist staan voor de deur.
Het huidige betalingsverkeer, zoals chipkaarten en baar geld, zullen volledig uit de wereld verdwijnen. Na de totale ineenstorting van de wereldeconomie zal de wereldbevolking eerst worden uitgerust met de zogeheten "Universal Biometrics Card" ook wel ID-card of Smartcard genoemd. Deze kaart zal voorzien zijn van diverse persoonlijke gegevens van de houder waaronder foto’s, medische gegevens, vingerafdrukken, DNA-gegevens etc etc. Deze kaart is zo ontwikkeld dat men d.m.v. afluister-satellieten iedereen kan traceren waar deze zich ook op aarde bevindt. 
Netwerk "Echelon"
Echelon voorzag en voorziet in de mogelijkheden elk elektronisch dataverkeer te onderscheppen, te selecteren en te registreren, waarbij meteen wordt vastgelegd wie de gegevens heeft verstuurd en naar wie. Amerikanen beschikken over een spionagenetwerk genaamd "Echelon" waarmee telefoongesprekken, faxberichten en emails worden onderschept. Computers met spraakherkenning luisteren berichten af op bepaalde trefwoorden en geven dit door aan de "National Security Agency" (NSA) waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in Fort Meade, in de staat Maryland in de VS. Hier worden alle gegevens verzameld, ontcijferd en geanalyseerd. De computer in Fort Meade is in werkelijkheid het "Hart van Lucid" (afgeleid van Lucifer), het toekomstige Wereldpolitieapparaat dat zal handelen in opdracht van de Nieuwe Wereldorde. De missie van de NSA is onder meer het plannen van oorlogen, onderzoek op het gebied van de nationale veiligheid en het beheer van spionagenetwerken en inlichtingendiensten. De CIA en zelfs het "Witte Huis" krijgen rechtsreeks bevelen van de top van de NSA wat volledig onder controle staat van de Illuminatie. Het gigantische computernetwerk decodeert en analyseert de data en rapporten afkomstig van internationale banken, geheime Genootschappen, het Vaticaan en allerlei andere organisaties in 170 landen. De voornaamste taak van de NSA is de aanleg van een wereldwijd controlesysteem dat ten dienste komt te staan van
het beest uit het Bijbelboek Openbaring. Zo is de NSA bezig een systeem op te zetten van computers, satellieten, telecommunicatie-apparatuur en dergelijke om gegevens over burgers te verzamelen. Dit onderdeel van de NSA heet "Domint" (Domestic Intelligence). In Amerika heeft de NSA naar schatting 50.000 agenten werkzaam die persoonlijke gegevens van mensen verzamelen. (*) Ex-NSA medewerker, econoom John Perkins beschouwde zichzelf als een economische huurmoordenaar (EHM) bij deze club. Tot hun werkwijzen behoren frauduleuze financiële verslagen, gemanipuleerde verkiezingen, steekpenningen, afpersing en seks. Ook voor moord deinzen ze niet terug. Als zij het niet doen, doet de CIA het wel. “Als wij falen, komen de jakhalzen’ aldus Perkins. “De jakhalzen, de slagers zijn er altijd, zij loeren in de schaduw. Als zij komen worden staatshoofden vermoord, staatgrepen uitgevoerd, regeringen omver geworpen of tegenstanders sterven in gewelddadige ‘ongelukken’. En als dat niet helpt sturen ze het leger erop af. Ze spelen een spel dat zo oud is als de wereld, maar dat in deze tijd van globalisering nieuwe en angstaanjagende dimensies heeft aangenomen.” (*) (informatie afkomstig uit het boek ‘Confessions of an Economic Hitman’ John Perkins, San Francisco, 2004) 
Het kost de NSA geen enkele moeite door te dringen in elke computer, waar ook ter wereld, die is aangesloten op internet en het luistert stelselmatig al het Europese telefoon-, fax- en emailverkeer af. Met behulp van geavanceerde afluistertechnologie wordt een groot deel van het wereldwijde telecommunicatieverkeer onderschept. Echelon werkt niet alleen voor de NSA. De geheime diensten van Groot-Brittannië, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland nemen actief deel aan het afluisterwerk. Zo wordt ca. tachtig procent van alle Australische telefoongesprekken, e-mails, faxen en telexen via Echelon naar de NSA doorgestuurd. Voor dit afluisterwerk maakt Echelon gebruik van allerhande technologieën. Alle draadloze verbindingen worden gevolgd door 120 verschillende satellieten. Satellietverbindingen worden gepeild door grondstations waarvan de grootste, "NSA Field Station F 83" staat in Menwith Hill, Yorkshire.

Woordvoerders in Ford Meade zeggen dat het systeem is opgezet om terroristen te kunnen traceren en zo eventuele aanslagen te kunnen verijdelen. Maar volgens het blad "Flashpoint " gaat het niet alleen om terroristen maar ook om tegenstanders van de NWO waaronder bijbelgetrouwe christenen. Volgens ingewijden zullen er in totaal 120 afluistersatellieten in de ruimte worden gebracht. Het is één van de voorbereidingen op de komende "Wereldstaat" onder leiding van een "Werelddictator". Enige tijd geleden vond het "International Forum of Secret Services" plaats waar spionagechefs van 39 landen in het Pribaltiskaya Hotel in St.Petersburg elkaar ontmoetten. Vertegenwoordigers van onder andere de CIA, FBI, de Britse M15 en de Russische geheime dienst waren volgens de "Voice of Russia World Service" bijeengekomen om met elkaar te praten over onder meer de installering van een internationale spionage-organisatie (het wereldpolitieapparaat) onder andere gericht tegen de dreiging van het terrorisme. 
In Nederland wil het Ministerie van Binnenlandse Zaken het mogelijk maken dat de Algemene-en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD in de toekomst gegevensbestanden kunnen doorzoeken, zelfs als personen niet verdacht zijn. Men wil op termijn de diensten meer bevoegdheden geven om mogelijke terroristen in een vroeg stadium aan te kunnen pakken en in te grijpen als het vermoeden bestaat dat er terroristische aanslagen worden voorbereid. Ook wil men de Nationale Sigint Organisatie (NSO) het broertje van het Amerikaanse NSA, verzelfstandigen. Deze organisatie die nu nog een onderdeel vormt van de eerder genoemde MIVD, is gespecialiseerd in de controle op berichtenverkeer via communicatiesatellieten. Eerder was al besloten om het satelliet-grondstation van de NSO in het Noord-Groningse Zoutkamp fors uit te breiden. Waar nu twee satellietschotels staan, moeten het er uiteindelijk 22 worden. Volgens Defensie zal het afluisteren van satellieten bijdragen aan terreurbestrijding en vredesmissies. Het telecommunicatieverkeer dat niet via de kabel gaat wordt nu nog onderschept met twee grote antennes. Sigint staat voor ‘Signals Intelligence’ wat ook wel verbindingsinlichtingen wordt genoemd. Hieronder valt het onderscheppen van telefoonverkeer, het onderscheppen van fax-, radio- en internetverkeer. 
Internetproviders worden verplicht hun apparatuur zodanig aan te passen dat overheidsinstanties in de gelegenheid worden gesteld internetgegevens af te tappen. De providers worden zo door de overheid verplicht de privacy van hun klanten te schenden. Sinds april 2001 is in Nederland een aftapregeling voor internet van kracht. De afgetapte internetgegevens komen bij het Landelijk Interceptie Orgaan in Den Haag terecht. Dit nationaal ‘aftapcentrum’ heeft in den lande ook regionale tapkamers, zoals in Apeldoorn. Overheidsbronnen melden dat het aftappen van internet alleen is gericht op personen die men verdenkt van terrorisme. Internet tappen is een vrij eenvoudige manier om mensen wereldwijd te volgen in hun doen en laten. Het materiaal is meteen beschikbaar. Ook blijkt dat in 2008 op meer dan 26.425 telefoonnummers een bevel tot aftappen is afgegeven.( de taps van de AIVD en de MIVD zijn hierin meegenoemen). Het betrof in 90 % een tap op een mobiele telefoon en in 10% een tap op een vaste telefoonaansluiting. Gemiddeld liepen er in 2008 ongeveer 2000 taps per dag. Daarmee behoort Nederland tot de top van landen die hun burgers afluisteren. Zelfs in de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Duitsland is het aantal taps, gerelateerd aan het aantal inwoners, beduidend lager. 
Registratie van persoonlijke gegevens is het kenmerk van dictatoriale regimes. Dictators zijn altijd wantrouwend tegenover iedereen. Zelfs naaste medewerkers kunnen geheime vijanden zijn. Hitler zou maar wat graag de middelen ter beschikking hebben gehad waarover men nu de beschikking heeft. Maar ook in zijn tijd leidde registratie tot het doelmatig uitschakelen van de Europese joden dankzij onder meer IBM Duitsland, de Deutsche Hollerith Gesellschaft, afgekort Dehomag. In het boek "IBM and the Holocaust" laat auteur Edwin Black zien hoe met medeweten van het hoofdkantoor in New York, Dehomag de complexe en gespecialiseerde apparatuur en de gespecialiseerde toepassingen ervan enthousiast op maat maakte voor de Nazi’s. 
Dankzij IBM kwamen de Nazi’s aan de lijsten van joden. IBM werd in 1896 door de Duitse uitvinder Herman Hollerith gesticht als tabelleerbedrijf voor volkstellingen. Toen IBM Duitsland zijn politieke en technische bondgenootschap met Nazi-Duitsland sloot, kregen volkstellingen en registraties een nieuw dimensie. IBM Duitsland was de uitvinder van de rassentellingen, waarbij niet alleen iemands godsdienstige gezindte maar ook zijn stamboom van vele generaties terug werd vastgelegd. De Nazi’s wilden niet alleen iedereen tellen maar ook identificeren. Ook de voedseltoewijzing was op databanken gebaseerd, waardoor de Duitsers de joden konden uithongeren. De identificering, tracering en sturing van dwangarbeiders verliepen grotendeels via ponskaarten. Ponskaarten catalogiseerden de menselijke vracht en lieten de treinen precies op tijd lopen. Deze gang van zaken gebeurde met medeweten, zo niet met medeplichtigheid van de Amerikaanse regering. De topman van IBM was in die tijd Thomas J.Watson. Toen in Amerika een verbod werd uitgevaardigd om nog langer zaken te doen met Nazi-Duitsland, werd Watson ongemoeid gelaten om zijn genocidale werk verder voort te zetten. Lang voordat Hitler ten tonele verscheen was alles al georganiseerd door de Elite. Ze hadden alleen nog een gek nodig die hun misdadige praktijken ten uitvoer kon brengen en die ze vervolgens overal de schuld van konden geven. Opnieuw sturen ze de wereld richting chaos en vernietiging. De media volgt trouw de opdracht te zwijgen over wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en als het om Israël gaat, met regelrechte leugens. Perscommuniqués kunnen ongezien in de prullenbak verdwijnen, want er klopt meestal niets van. Wat we te zien krijgen is niets anders dan "Soap Opera Nieuws".
Digital Angel
Er heeft zich een wereldelite gevormd die zichzelf ver verheven voelt boven de gewone mensen, die zichzelf als goddelijk ziet en daarom meent het recht te hebben de hele wereld te overheersen en de vrijheid van mensen volledig aan banden te leggen. Een belangrijke stap is de wereldwijde invoering van de "Universal Biometrics Card". Informatie hierover is voor het eerst onthuld in "The European Newspaper" op 24 augustus en 4 september 1996. In het artikel word verteld dat de Acorn Computer Group in Engeland, het bedrijf Oracle Software, een Californische software-gigant en nog een veertigtal andere technologisch hoogontwikkelde bedrijven aan het project werken. (De oprichter van Oracle Larry Ellison, is een zeer gewaardeerd lid van de Illuminatie). Eén van de leiders van Oracle, Neil Gershenfeld, zei tijdens een toespraak dat in de nabije toekomst alles via de computer geregeld zal worden. In ieder huis zal een computer komen te staan met een speciale ingang voor de Universal Biometrics Card. Tijdens een door Michael Gorbatsjov gehouden vergadering "State of the World Forum" in San Francisco, zei Bill Gates, de grote man achter Microsoft, dat het plan om alle computers van zo’n "Smart Card" te voorzien, binnen afzienbare tijd verwezenlijkt kan worden. Met deze Card kan men alle bankzaken regelen, inkopen doen, de deur van het huis openen, de auto starten etc etc. Zonder deze Card kan men niets meer beginnen. Het licht in huis zal niet meer branden, gas en water zullen worden afgesloten en men kan niet meer in een ziekenhuis terecht noch in enige supermarkt. Deze toekomst is reeds op 23 september 1996 in verschillende Amerikaanse kranten gepubliceerd.

Deze Card zal binnen een paar jaar worden opgevolgd door een microchip op het voorhoofd of op de rechterhand. Het is nauwelijks te geloven maar ook deze chip (Verichip) bestaat inmiddels. De firma Applied Digital Solutions (ADS) uit Palm Beach Florida, presenteerde reeds eind 2000 een prototype van een minieme chip die bij mensen onderhuids geïmplanteerd kan worden. Men heeft deze chip de naam "Digital Angel" gegeven. De naam is afgeleid van Guardian Angel (beschermengel) en is ongeveer even groot als een dubbeltje. De chip werkt op kinetische energie die opgewekt wordt door de beweging van de menselijke spieren of temperatuursverschillen in de huid. Het geheel is gevat in zogeheten biocompatibel glas, dat ervoor zorgt dat het lichaam de chip niet afstoot en dat de chip niet in het lichaam aan de wandel gaat. De levensduur van de Digital Angel wordt geacht langer te zijn dan die van de drager: minstens 99 jaar.
De chip kan informatie over de drager opslaan, zoals banksaldo, rijbewijs of strafblad en alle andere persoonlijke gegevens van de houder. Zelfs de bloeddruk of hartslag kan worden opgeslagen in het geheugen en via een satelliet worden doorgegeven aan de computer van de huisarts of het ziekenhuis. Ook al het betalingsverkeer kan via de DA geregeld worden. Het spreekt voor zich dat de DA inmiddels al een stortvloed aan commentaar heeft opgeleverd. Want ook al zou de chip een aanwinst voor bijvoorbeeld het betalingsverkeer en de gezondheid kunnen zijn, een chip met zoveel mogelijkheden is een rechtstreekse bedreiging voor de privacy. Met behulp van de DA zijn in principe alle acties van burgers waar dan ook ter wereld te volgen en dat is precies de bedoeling van de leiders van de NWO. De firma Applied Digital Solutions verweert zich tegen de kritiek dat zij met de uitvinding van de DA meewerken aan een samenleving waarin iedereen wordt gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht.
In een artikel gepubliceerd in de juni/juli 1994-uitgave van Nexus verteld Dr Carl W. Sanders, een ingenieur op het gebied van computerchips, dat hij had meegewerkt aan de ontwikkeling van een inplantbare chip. Deze chip was ontwikkeld -voor wereldwijd gebruik ten behoeve van economische en identificatie-doeleinden. Tijdens bijeenkomsten waarin gediscusseerd werd over de voortgang van het project, waren ook mensen zoals Henry Kissinger en figuren van de CIA aanwezig. Het hele project had tientallen miljoenen dollars gekost maar het resultaat was er dan ook naar. Het had een elektronisch computerwondertje opgeleverd ter grootte van een rijstkorrel, 7 millimeter lang en 0.75 millimeter breed. Naast de genoemde ontwikkelingskosten werd er ook nog 1,5 miljoen dollar besteed aan de studie waar de chip het best in het menselijk lichaam kon worden geplaatst. Het moest een plek zijn die aan snelle temperatuurschommelingen onderhevig was omdat het minuscule batterijtje in de chip is geladen met een thermokoppelcircuit dat stroomspanning produceert bij een bepaalde lichaamstemperatuur. De uitkomst was verbijsterend, aldus Sanders. Men vond slechts twee geschikte plaatsen, op het voorhoofd, net onder de haarlijn en op de bovenzijde van de rechterhand, precies zoals het boek Openbaring het beschrijft.
Ook deze chip biedt net als de DA de mogelijkheid er duizenden gegevens in op te slaan. U haalt eenvoudig uw rechterhand door een radio-frequentie (RFID -scanner en u wordt gelijktijdig geïdentificeerd en automatisch verwerkt waar u ook bent. Een radiogolf gaat door de huid van uw hand, activeert uw ID- transponder en zendt uw nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts 2 seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel-informatie-supersnelweg-infrastructuur, doen de rest. Welkom in de slavernij van de satanische Nieuwe Wereld Orde!
Sanders vertelde dat de chip nog een probleem had en dat was het ‘Lithium’-batterijtje. Wanneer deze kapot gaat, veroorzaakt het een ernstige open zweer met een folterende pijn. Zie wat Openbaring vertelt.
Openbaring 16:2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zij aanbaden.
De tekst maakt duidelijk dat het hier alleen gaat om mensen die de antichrist aanbidden en niet om hen die het merkteken van het beest weigeren te ontvangen. Sanders is uiteindelijk uit het project gestapt omdat zoals hij het zei; de Here door Zijn Woord aan hem had laten zien waar hij mee bezig was. Hij vertelde dat er in Florida ca 17.000 kinderen in wees- en kindertehuizen, als proefkonijn van deze chip zijn voorzien. De producent van de chip zou de opdracht hebben gekregen er vóór het jaar 2003 zes miljard van te produceren. Inmiddels wordt deze chip al dagelijks in mensen geïmplanteerd. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft haar goedkeuring gegeven om mensen met de chip te implanteren. In de Verenigde Staten kan men de chip in een groot aantal plaatsen en in een aantal rijdende klinieken laten aanbrengen. Onder andere via internet kan men bij het bedrijf "Applied Digital Solutions Company" informeren wanneer de rijdende kliniek in een stad of dorp zal komen. Ook in praktisch alle Midden en Zuid-Amerikaanse landen waaronder Argentië, Mexico en Brazilië, zijn distributiecentra ingericht waar men de chip kan bestellen. 'Gevangenen krijgen onderhuidse chip'
De Britse regering overweegt duizenden gevangenen van een onderhuidse chip te laten voorzien om meer ruimte te creëren in de overvolle Britse gevangenissen. Dat meldt The Independent op 13 januari 2008. Met de chip kunnen gedetineerden buiten de gevangenis via een GPS-systeem in de gaten worden gehouden. De chip, ter grootte van twee rijstkorrels, kan op een relatief simpele manier door een arts onder de huid worden aangebracht met behulp van een injectienaald. Men sprak zich al eerder uit voor het implanteren van chips in veroordeelde pedofielen en kindermisbruikers om ze gemakkelijker op te sporen. 
De chip wordt al jaren gebruikt voor het traceren van dieren. In Australië deed zich in november 2003 de volgende gebeurtenis voor. Om de slinkende inheemse visstand te beschermen hebben Australische autoriteiten de microchip als nieuwe opsporingsmethode in de jacht op visstropers geïntroduceerd. Ambtenaren zagen een goudbaars en een kabeljauw welke verstrikt waren in een net en plaatsten een microchip in de huid van deze vissen. Dankzij deze chip vonden opsporingsbeambten de dieren in de diepvriezer van één van de stropers. Hoewel de vissen al gefileerd waren, zonden de chips nog steeds hun signalen uit. Op het stropen van vis staat in Australië een boete van 10.000 dollar of zes maanden celstraf.
De Bijbel vertelt dat zij die het merkteken van het beest weigeren, niet kunnen kopen of verkopen. Zonder chip is men van alles uitgesloten. Men komt geen winkel of ziekenhuis meer binnen, men krijgt geen werk meer en is uitgesloten van alle medische zorg. Deze mensen krijgen iedereen tegen zich wiens naam niet geschreven staat in het boek des levens van het Lam.
De woede van de antichrist zal zich ook richten op het Joodse volk. Aanvankelijk zal hij de plannen van de joden begunstigen. De tempel wordt herbouwd en de offerdienst hersteld. De profeet Daniël maakt duidelijk dat de antichrist het gesloten verbond met Israël zal verbreken en een grote antisemitische kruistocht tegen hen zal beginnen. Op een bepaald moment wordt Israël echter voor hem onbereikbaar omdat God hen bewaart in de woestijn en hen daar beschermt.

Openbaring 12-6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.
De 1260 dagen betreffen de periode waarin de antichrist zijn ware gelaat zal tonen. Het is
de tijd en tijden en een halve tijd zoals in Openbaring 12:14 beschreven. Het is de laatste 3,5 jaar van Daniëls zeventigste jaarweek. Israëls schuilplaats in de woestijn is naar men vermoedt, de oude stad Petra in het berggebied van Edom in Jordanië waar in 79 na Chr. ook de eerste christenen hun toevlucht zochten toen zij gewaarschuwd werden voor de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. De stad Petra is eeuwenlang in de vergetelheid geraakt totdat de Zwitserse schrijver en ontdekkingsreiziger Johann Burchhardt de stad in 1812 herontdekte. Hoewel de draak pogingen doet de "vrouw" te vervolgen, kan hij haar niet bereiken. Het gebied van Edom en Moab in Jordanië blijft om de een of andere reden buiten het gezag van de antichrist.
De Bijbel vertelt dat de wereld gedurende de regeerperiode van de antichrist met wreedheden en rampen geconfronteerd zal worden zoals de wereld nog nooit gezien heeft. 

Openbaring 16:21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.
Deze Bijbeltekst komt voor in het verhaal over de
"Zeven schalen van Gods gramschap"die door zeven engelen over de aarde worden uitgegoten. Een talent is een Oud-Grieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het "Attisch-talent" en het "Aiginetische talent". Het eerste talent bedroeg ca. 26 kilogram en het tweede ca. 41 kilogram. Volgens de Larousse Encyclopedie is een talent in principe gelijk aan het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. Hagelstenen met zo’n gewicht zijn waargenomen bij proeven met "Waterstofbommen". Op 01-11-1952 brachten de Amerikanen de eerste waterstofbom tot ontploffing in de Stille Oceaan. De explosieve kracht van een waterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen. De zwaarste waterstofbom die tot ontploffing is gebracht had een sterkte van 50 megaton. Zo’n bom zou in één klap de hele Randstad van Nederland kunnen verwoesten. De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilogram. Deze gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs. De ervaringen tijdens de proeven met waterstofbommen hebben geleerd dat de Bijbeltekst in Openbaring 16:21 allesbehalve een sprookje is.
Het "Lam van God" is degene die uiteindelijk triomfeert over het beest en die Gods eeuwige plan verwezenlijkt.De overwinning wordt vooruit aangekondigd.

2 Thessalonicenzen 2:8 …..hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.
Roofvogels worden uitgenodigd. De koningen liggen op het slagveld. Niemand begraaft hen. Pochende grootsprekers als het slijk der straten. De vijandelijke legermachten worden door geesten der duivelen vergaderd in het heilige land waar de antichrist zich bevindt. De overwinning is volkomen. Gods profeten hebben het allemaal aangekondigd. De wereld bespotte hen. Nu lacht God! De wreedheid en goddeloosheid van het beest zijn slechts tijdelijk; de genade en heerlijkheid van het Lam zijn eeuwig.
Openbaring 19:20 vertelt dat het beest en zijn valse profeet gegrepen worden en in de poel des vuurs verdwijnen. 
God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de antichrist te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. De wereld bevindt zich niet ver meer van zijn komst. Nog even en dan is de weg vrij voor het rijk der duisternis dat 3,5 jaar zal duren. Het rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus die straks als Hij komt de antichrist zal uitschakelen en Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten. Een rijk waarin de mens verlost zal zijn van al het geestelijk en lichamelijk lijden!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, bij gebruik van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.