Spring naar bijdragen

Waarom elke dag geestelijk voedsel tot ons nemen?


ladybrain
 Share

Recommended Posts

Paulus zegt diverse keren in zijn geschriften iets over onze houding t.o.v. Yeshua en de apostelen. 1 Kor 11:1 Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.

Ef 5:1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.

Fill 3:17 Weest allen mijn navolgers, broeders.

1 Thess 1:6 En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here.

Er wordt ons persoonlijk duidelijk gezegd en gevraagd om te wandelen overeenkomstig het voorbeeld van Yeshua en de apostelen. Er worden ook gemeenten als voorbeeld aangehaald die daadwerkelijk zo handelden, o.a. de Thessalonicenzen en de Bereeërs.

We kunnen dus aan de hand van de bijbel zicht krijgen op wat Yeshua en de apostelen en de eerste gemeenten dagelijks deden en wat wij dus zouden kunnen doen en misschien wel moeten doen naar aanleiding van hun voorbeelden. Als wij tenminste navolgers willen zijn! Als je een echte navolger bent, dan is er geen spraken van "moeten", maar van iets vrijwillig en graag doen en nieuwsgierig kennis nemen van Gods woord.

In het voorbeeldgebed dat ons gegeven is staat de tekst; "geef ons heden ons dagelijks brood", Mat 6:11. Hoewel we, als mensen hier natuurlijk op de eerste plaats denken aan het fysieke voedsel dat ons lichaam nodig heeft, moeten we ons terdege realiseren dat het om veel meer gaat.

Mat 4:4 Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods gaat. De mens moet dus niet alleen brood eten om in leven te blijven maar ook de woorden Gods tot zich nemen om het echte leven te kunnen blijven leven. Dus dagelijks de woorden uit de bijbel tot ons nemen heeft ook te maken met leven. En dan zijn we weer terug bij Yeshua, want Hij is het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven, Joh 6:51. Als wij dus het eeuwig leven willen beërven dan kunnen wij niet zonder Yeshua.

Luk 19:47 zegt: En Hij leerde dagelijks in de tempel. We zien dus dat elke dag de woorden Gods onderwezen werden door Yeshua en we lezen in vers 48 wat dit voor een uitwerking had op de mensen die ze hoorden. Want al het volk hing aan zijn lippen. Weet u wanneer mensen op deze manier luisteren naar iemand? Als die persoon iets te vertellen heeft wat de mensen enorm boeit, wat ze bezig houdt, waar ze over praten, dat ze enthousiast maakt. Dat is dus de uitwerking van de woorden van Yeshua.

Mat 13:54 En in zijn vaderstad gekomen, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft Hij die wijsheid en krachten? Zij waren uit het veld geslagen door zijn woorden, ze stonden volledig verbaasd over de wijsheid en de kracht waarmee Hij tot hen sprak. Het zou ons moeten aanmoedigen en inspireren om ook de wijsheid en de kracht en de bekwaamheid in Gods woord te vinden en daarvan te getuigen door woord en gebaar, als wij navolgers willen zijn.

Nog een voorbeeld uit Luk 24:32 En zei zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende? Weer mensen die laaiend enthousiast werden toen de Schrift uitgelegd werd, hun hart ging sneller kloppen. Wat was het dan dat hen zo aansprak? Vers 27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Pas toen ze daadwerkelijk gingen geloven werden ze geraakt door Zijn woorden. Want in vers 25 wordt nog tegen hen gezegd dat ze onverstandigen zijn en traag van hart, dat ze niet geloven alles wat de profeten gesproken hebben. Het is bij ons niet anders, ook nu zijn er velen die niet alles geloven wat er geschreven staat, maar alleen datgene wat hen uitkomt. Maar voor de mensen die wel geloven is het telkens een gevoel van warmte en voldoening en verbazing om bezig te zijn met Gods woord en daarin God steeds beter te leren kennen.

Dat komt omdat de woorden uit de bijbel van God zelf komen, zo kan een mens niet spreken. In Joh 7:46 staat: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderrichten en op te voeden, 2 Tim 3:16.

Luk 4:32 En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. Als wij gaan begrijpen wat het betekent om een volgeling van Yeshua en de apostelen te zijn dan zullen ook wij ons telkens verbazen en versteld staan van wat God gedaan heeft en nog zal doen omdat wij gaan beseffen dat deze woorden daadwerkelijk gezag hebben en waar zijn en volledig te vertrouwen zijn. De woorden maken indruk, er gaat iets vanuit dat de mens raakt. In Luk 21:38 staat: En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in de tempel om Hem te horen. Ze stonden vroeg op om maar niets te missen van wat Hij nu weer ging vertellen. Misschien een voorbeeld voor ons om dagelijks tijd vrij te maken voor het woord van God! Eigenlijk is de opmerking "tijd vrij maken" helemaal verkeerd, want het zou permanent deel moeten uitmaken van onze dagindeling.

Alles waar Yeshua over sprak, dat hebben ook wij tot onze beschikking en zelfs nog meer, want wij hebben het nieuwe testament er nog bij. Dus ook wij zouden aan de lippen van de Schrift kunnen hangen. Meestal worden we enthousiast als iemand anders erover verteld, maar we kunnen het ook zelf lezen en bestuderen, elke dag, als we willen. We mogen bidden om de Geest van wijsheid en openbaring om Hem recht te kennen, Ef 1:17. Als je dan telkens meer en nieuwe dingen mag lezen en leren en begrijpen en daarover met elkaar kunt praten, dan geeft dat toch een overweldigend gevoel, dat je met elkaar wilt delen. Je maakt elkaar enthousiast en ijverig en gedreven. Want je hoopt dat iedereen gaat meedelen in, en mag genieten van, die enorme hoop en kracht en liefde, die uitgaat van Gods woord.

Je zou kunnen zeggen dat het voor sommige een verslaving is om met Gods woord bezig te zijn, maar ik hoop dat niemand probeert om mij van die verslaving af te helpen.

Hand 17:11 en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen, of deze dingen zo waren. Het probleem bij de meeste van ons, die naar de kerk gaan, is dat wij het woord dat ons gebracht wordt vaak klakkeloos aannemen en geen verder onderzoek doen. Maar we moeten het niet klakkeloos aannemen. We moeten bereid zijn om er naar te luisteren en het tot ons te nemen, maar daarna dagelijks nagaan of het klopt wat ons verteld wordt. Wij volgen klakkeloos, wij zoeken niets uit en gaan niet na of het wel waar is wat er gezegd wordt. Ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen zieleheil.

De Bereeërs liepen weinig kans om misleid te worden, ze lieten zich niets aanpraten, daar was het hun veel te belangrijk voor. Daarom namen ze dagelijks tijd om bezig te zijn met Gods woord. Ieder voor zich moet bepalen of hij dagelijks hier tijd aan besteed. De voorbeelden in de bijbel tonen aan dat er een zeer gunstige werking vanuit gaat.

Velen stellen zich tevreden met de boodschap die in de kerk gebracht wordt en gaan weer over tot de orde van de dag. Nog meer mensen gaan al niet eens meer naar een kerk. Waar halen zij hun dagelijks brood vandaan?

Lezen in Gods woord is geen gebod in de zin van "moeten", maar een verlustiging, een verlangend uitkijken naar, daar leef je bewust naar toe. Het is iets wat je graag wilt. Je wilt alles weten over hier en nu en over hierna. Je gaat vanzelf minder waarde hechten aan het aardse en meer aan de dingen die boven in de hemel zijn.

Evenals Yeshua dagelijks leerde in de tempel, zo kwam Paulus, toen hij in Athene was, dagelijks op het marktplein om met de mensen te spreken die hij daar aantrof, Hand 17:17. Ook in Efeze hield Paulus dagelijks besprekingen om het volk te onderwijzen, Hand 19:9.

Als we lezen in de brief aan de Hebreeën staat daar ook een aansporing in om elkaar dagelijks te helpen in het geloof. Heb 3:12-14 Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos en ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God, maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde; want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.

Een boos hart is een hart dat verblind is, dat slecht is, waar verkeerde zaken uit te voorschijn komen. Een ongelovig hart is een hart dat ontrouw is, dat zwak is in geloof, dat gebrek heeft aan geloof. Het zijn mensen die twijfelen aan de woorden van de levende God. Zulke mensen moeten we dan ook dagelijks toespreken, we moeten ons richten tot die mensen met alle mogelijke middelen die we hebben, gebed, onderricht, smeekbede, maar ook met vertroosting en hulp en dienstbaarheid. We moeten ze sterken door het brengen van de gezonde leer. En als we zelf in zo’n positie komen te verkeren dienen onze broeders ons op dezelfde wijze bij te staan. We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat de misleiding der zonde ons halsstarrig en koppig maakt, waardoor we weerspannig en onhandelbaar worden. Het besef moet blijven overheersen dat we daadwerkelijk deel gekregen hebben aan Christus, dat we deel uitmaken van Hem. We zijn in Hem en Hij is in ons. Het is een kwestie van vasthouden en blijven geloven in die zekerheid, die ons meegedeeld wordt in de bijbel. God blijft trouw aan zijn woord, daar kunnen we blind op varen. Maar wij, blijven wij trouw? Daar hebben we nu een plicht naar elkaar toe om elkaar daarbij dagelijks te helpen.

Laten we bij onszelf te rade gaan hoe wij met deze woorden omgaan in de praktijk, in ons gezin en in de gemeente.

We krijgen gratis eten en drinken als we willen. Joh 7:37-39 Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke. Wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden. Wanneer we tot Yeshua komen om te drinken, dus om ons te vullen met zijn Geest, dan zullen er stromen van levend water uit ons binnenste komen. Dat betekent dat we woorden zullen spreken en ons zullen gedragen zoals de Geest ons ingeeft te doen. Het zal vloeien, dat is stromen, dat betekend rijkelijk naar buiten komen. Stromen is iets dat niet ophoudt, dat gaat alsmaar door, dat stopt niet. Er is echter een voorwaarde aan verbonden voordat die stroom op gang komt. Je moet geloven in Yeshua, "zoals de Schrift zegt", dan moet je dus wel weten wat de Schrift zegt. Vandaar die dagelijkse noodzaak om tijd vrij te maken om te eten en te drinken uit Gods woord. Wij hebben bij de doop die Geest ontvangen als onderpand, maar om die Geest te laten stromen dienen wij actie te ondernemen. We moeten komen om te drinken en wanneer kom je om te drinken? Als je dorst hebt. Dat is kennelijk bij velen het probleem, ze hebben geen dorst, ze vinden het wel best zo. We zijn toch gedoopt, nou, dan is het toch goed en ik doe toch niets verkeerd! Geloven in Yeshua, zoals de Schrift zegt, vergt toewijding, vergt verdieping van de relatie, vergt een permanent groeien naar Hem toe. Dan zullen we inzicht en wijsheid krijgen. Die stromen van levend water geven vrede, vreugde, blijdschap, enthousiasme en liefde die ons ten deel valt en die we door kunnen geven om Yeshua bekend te maken en te verheerlijken.

bijbelstudies.christenpagina.nl

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...
 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, bij gebruik van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.