Spring naar bijdragen

Leven wij "in het laatst der dagen"?


ladybrain
 Share

Recommended Posts

Vaak komen we in de bijbel verzen tegen die een tijdsindicatie aangeven, zoals "in het laatst der dagen" of "in het einde der tijden" en meer van zulke omschrijvingen. Hoe weten we nu over welke periode dat gaat en wanneer zo’n periode begint en eindigt? De bijbel geeft zelf de meeste antwoorden op deze vragen.

De geschiedenis van God met de mens loopt via een aantal periodes, die mogelijk als volgt kunnen worden onderverdeeld.

1. Van de schepping van de mens tot het zeshonderdste levensjaar van Noach, de zondvloed.

2. Van het zeshonderdste levensjaar van Noach tot de roeping van Abraham.

3. Van de roeping van Abraham tot de roeping van Mozes.

4. Van de roeping van Mozes tot de dood van Yeshua.

5. Van de Pinksterdag tot aan de opname van de gemeente.

6. Van de opname van de gemeente tot de terugkomst van Yeshua. Vermoedelijk is dit een periode van drie en een half jaar van gerichten, waarbij de Antichrist zich in de herbouwde tempel Gods zet om zich als god te laten aanbidden.

7. Van de terugkomst van Yeshua tot het eind van het duizendjarig vrede rijk, waarbij Israël het hoofd der volken zal zijn.

8. Daarna het loslaten van satan en de zijnen dat uitmondt in de allerlaatste oorlog en de oordeelsdag.

Wat vinden we nu, over de periode van Yeshua tot de terugkomst, vermeld in de bijbel?

Heb1:1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon.

De vaderen daarmee worden de voorouders bedoeld van de Israëlieten die leefden ten tijde dat de Zoon (Yeshua) op aarde predikte gedurende zo’n drie en een half jaar. Tegen die voorvaderen was dus vele malen en op vele wijzen gesproken, we hoeven het oude testament er maar op na te slaan om ons daarvan te laten overtuigen. Dat was dus "eertijds", vroeger, voorheen. Nu, zegt de schrijver van deze brief, heeft God tot ons gesproken door de Zoon, Yeshua. Dat is ook waar Hijzelf menigmaal melding van maakt. Joh 14:24 het woord dat gij hoort is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

Het "laatst der dagen" is dus begonnen met de prediking van Yeshua en duurt nog steeds voort, vermoedelijk tot de terugkomst van Yeshua.

1 Pe 1:20 Hij (Yeshua) was van te voren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem geloofd in God.

Bij zijn prediking is Hij, in eerste instantie voor zijn volk, openbaar geworden, bekend geworden, zichtbaar geworden, werkelijkheid geworden, met betrekking tot wie Hij daadwerkelijk was. Dit gebeurde bij het aanbreken van het einde der tijden. Het was hun tot heil, maar zij hebben de Heiland verworpen en door hun val is Hij tot heil geworden voor ieder die in zijn naam geloofd en Hem gehoorzaamd en Hem verwacht, Rom 11:11; Hand 28:28; Heb 5:9.

Heb 9:26 maar thans is Hij (Yeshua) éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

Het was de bedoeling dat zijn volk Hem zou aannemen, als hun Messias, maar ze hebben Hem verworpen. Het zou de "voleinding der eeuwen" inleiden door het brengen van het offer voor de zonde en daarna de aanvaarding van het Koningschap. Maar zo’n koning wilde het volk niet. Aangezien God trouw en waarachtig is en zijn beloftes nakomt, moest er een verlenging van tijd komen om het volk Israël opnieuw te onderwijzen en tot bekering te laten komen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Reeds vanaf de uittocht uit Egypte, dus vanaf hun redding en verlossing uit de slavernij hebben ze zich telkens van God afgekeerd. Het is niet voor niets op die manier gebeurd. 1 Kor 10:11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Laten wij dus niet dezelfde fouten maken, laten wij, na onze redding en verlossing uit de slavernij van de zonde, wel geloven en gehoorzamen, zo lang ons tijd rest. Laten we dus lezen en bestuderen wat opgetekend staat voor ons. Zodat wij, aan de tekenen die Hij geeft, weten wanneer onze Messias Koning (terug)komt en wij Hem wel herkennen en erkennen.

Wij bevinden ons dus in een periode die in de bijbel verschillende namen heeft. De laatste dagen, de voleinding der eeuwen, het einde der tijden en voor ons menselijk gevoel is dat een periode die al lang duurt, namelijk zo’n kleine 2000 jaar. Maar aangezien God niet gebonden is aan tijd en ruimte is het vergeleken bij de eeuwigheid maar een korte tijd.

We leven nu in de periode van de tekenen, en vandaag de dag kan nog steeds iedereen die wel gelooft in Yeshua, de Zoon van God, aangenomen worden als kind van God. Als je besluit om kind van God te worden, door je te bekeren en te laten dopen dan ontvang je ook Gods Geest.

Dit is dus ook waar Petrus van spreekt in Hand 2:17 en het zal zijn in het laatst der dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees.

Dat is dus begonnen op de pinksterdag en gaat door tot de grote en doorluchtige dag des Heren, vers 20. Vóór die tijd zullen er tekenen zijn in de hemel boven en op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm, zegt vers 19. Door de uitstorting van die Geest zal er geprofeteerd worden door zonen en dochters, er zullen visioenen gezien worden door de jongelingen en er zullen door God ingegeven dromen gedroomd worden door de ouderen. Zelfs onder zeer moeilijke omstandigheden zal de Geest uitgestort worden, wanneer namelijk de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed. Heel geruststellend om te weten dat ook dan Gods Geest aanwezig is. Want dat wordt nog eens bevestigd in het zendingsbevel Mat 28:20 en zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der eeuwen.

Mat 24:3 …zeg ons wat is het teken van de voleinding der wereld. Hier wordt door de discipelen gevraagd waaraan ze kunnen herkennen dat "de voleinding der wereld" gaat plaats vinden. En in heel hoofdstuk 24 worden er dan tekenen vermeld die vooraf gaan aan deze voleinding. Tekenen die dus plaats vinden in het laatst der dagen. Ook tegen Daniël werd gezegd wat er met zijn volk zou gebeuren. Dan 10:14 …en ik ben gekomen, om te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal, want wedereom is het een gezicht aangaande de toekomst. Daniël kreeg van alles te zien en te horen, vooral wat zijn volk, het volk Israël zal overkomen in het laatst der dagen, maar in 12:8 zegt hij; ik hoorde het wel, maar begreep het niet. De tijd was nog niet rijp om het te kunnen begrijpen, het was bedoeld voor een verre toekomst. Dan 12: 4 Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. Kennis vermeerdert als je er naar zoekt als naar verborgen schatten staat in Spreuken, en de het begin der kennis is de vreze des Heren.

Hetzelfde komen we tegen in Dan 12:10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

We lezen hier dus uit dat God het ons te verstaan zal geven, mits wij onderzoek doen naar het profetisch woord. Wij leven nu in die periode die in Daniël genoemd wordt, "de eindtijd". Tot die tijd moest dat boek verzegeld blijven. Nu zullen de verstandigen het gaan begrijpen, zij die zich door God laten reinigen en zuiveren en louteren.

Niet alleen in het oude testament staan deze aanwijzingen en raadgevingen, ook in het nieuwe. 1 Tess 5: 19-20 Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst(onderzoekt) alles en behoud het goede. 2 Pe 1:19 en wij achten het profetisch woord des te vaster, en gij doet er goed aan, er acht op te geven als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Wanneer wij bezig zijn om te leren uit Gods woord en ons leven steeds verder te laten leiden naar zijn wil, dan doven wij de Geest niet uit, maar dan wakkeren wij die Geest aan. Als we dan de profetieën bestuderen, ook al zullen die niet meteen duidelijk zijn maar duister, zal de lamp, het licht van Gods Geest gaan schijnen in de verborgenheid van het profetisch woord. De kennis zal gaandeweg vermeerderen en wij zullen het gaan begrijpen. Het is een belofte van God en dus uiterst betrouwbaar, alleen moeten wij wel actie ondernemen, er acht op geven.

Dat onderzoek houdt dus in een studie van de tekenen der tijden en een studie van het profetisch woord. Beiden hebben te maken met wat er gaande is in de wereld. Hoe de mens in het algemeen en de gelovige in het bijzonder leeft in verhouding tot Gods woord. Hoe de situatie in de wereld is met betrekking tot Israël en Jeruzalem en de volken. Welke machtsblokken er ontstaan en hoe die optreden en georganiseerd en geleid worden. Al deze dingen moeten zichtbaar worden in het licht van de profetie.

Als wij nu al deze "zaken" zien gebeuren, moeten we dan angstig worden of paniekerig of radeloos? Mat 24:6 Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden…. We hoeven dus niet bang te zijn of het uit te schreeuwen. We weten dat het zal gebeuren, het overvalt ons niet. Het brengt alleen de eeuwige vrede, onder leiding van God, dichterbij en daar zien we naar uit.

bijbelstudies.christenpagina.nl

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 1 month later...

Ik heb een site gevonden waarvan de eigenaar zegt 1 v/d 2 getuigen te zijn.

Jezus komt terug op 29 September 2011.

http://www.ftd4christ.nl/forum/index.php?showtopic=599

As it was mentioned in this past Sabbath’s sermon, the final countdown has begun, as the 1335 days before the actual day Jesus Christ returns began on February 2, 2008.

Zin of onzin....? Ik weet het niet.

Er zijn heel veel valse boodschappers dus een grote kans dat het een charlatan is.

Anderzijds Jezus was ook een charlatan volgens de meeste van zijn tijdgenoten.....

Persoonlijk denk ik dat de datum vrij exact vast te stellen is met een juiste kalender.

Creatie duurde 6+1=7 dagen

"1000 jaar is als 1 dag voor God."

Vraag me niet dit gevoel te onderbouwen met versen....

6*1000=6000 jaar werken (lees de zaak verprutsen en oorlog voeren)

1*1000=1000 jaar het koninkrijk van Christus. Vrede=rust.

God is almachtig dus creatie in een nano seconde was ook mogelijk. Rust heeft Hij niet nodig, dus de rustdag is ook onzin.

Het is dus een soort les/boodschap/hint.

Volgens mij bovengenoemde boodschap...

Volgens de Hebreewse kalender zijn we nu in het jaar 5768 na creatie.

Volgens andere berekeningen zijn we al bij de 6000 jaar.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

ik denk dat als we naar de gebeurtenissen kijken in de bijbel die moeten gebeuren voor de heer terug komt, dat we nu in de eindtijd zitten.

maar hoe lang het precies nog zal duren weet denk ik niemand.

hebben een tijdje geleden een bijbelstudie in de kerk gehad over het bijbel boek openbaringen.

moet zeggen was heel erg interesant en je kunt het op verschillende manieren berideneren.

maar ik zie uit naar de die dag dat die komen gaat.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 2 months later...
Ik heb een site gevonden waarvan de eigenaar zegt 1 v/d 2 getuigen te zijn.

Jezus komt terug op 29 September 2011.

http://www.ftd4christ.nl/forum/index.php?showtopic=599

Zin of onzin....? Ik weet het niet.

Er zijn heel veel valse boodschappers dus een grote kans dat het een charlatan is.

Anderzijds Jezus was ook een charlatan volgens de meeste van zijn tijdgenoten.....

Persoonlijk denk ik dat de datum vrij exact vast te stellen is met een juiste kalender.

Creatie duurde 6+1=7 dagen

"1000 jaar is als 1 dag voor God."

Vraag me niet dit gevoel te onderbouwen met versen....

6*1000=6000 jaar werken (lees de zaak verprutsen en oorlog voeren)

1*1000=1000 jaar het koninkrijk van Christus. Vrede=rust.

God is almachtig dus creatie in een nano seconde was ook mogelijk. Rust heeft Hij niet nodig, dus de rustdag is ook onzin.

Het is dus een soort les/boodschap/hint.

Volgens mij bovengenoemde boodschap...

Volgens de Hebreewse kalender zijn we nu in het jaar 5768 na creatie.

Volgens andere berekeningen zijn we al bij de 6000 jaar.

Bedoel je hiermee hetzelfde wat er in Daniel 9:24-27?

Rust heeft God gemaakt voor de mens, dit was al voor de zondeval.

De exacte berekening kan niet bepaald worden van de aarde. Over de Evolutietheorie of Schepping er komt op National Geographic binnenkort een stuk hierover de serie heet Bible Uncovered. Tis niet uit een christelijk oogpunt. Vragen worden aan allerlei bevolkingsgroepen gesteld.

de getuige zal je herkennen aan hun kleding en de waarheid van hun woord. Maar aangezien er nog voorspellingen uit moeten komen, lijkt mij dit geen WARE getuige!

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 1 month later...

de 2 getuigen betreft:

Opb 11:3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.

de twee getuigen zijn het oude en nieuwe testament, met een zak bekleed betekent onderdrukking (door een religiuze macht (ook wel het beest genoemd)) gedurende 1260 dagen (lezen als 1260 jaren) die eindigt in 1798

voor wat betreft de datum van de wederkomst

Mt 24:36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

Mr 13:32 Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.

1Th 5:2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht.

1Th 5:4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:

2Pe 3:10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

Opb 3:3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

Opb 16:15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

voor wat betreft de zichtbaarheid van de terugkomst

Opb 1:7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen

wat de rustdag betreft

e 2:2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.

Ge 2:3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

Ex 20:10 maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.

Ex 20:11 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.

Ex 23:12 Zes dagen zult gij uw werk doen, maar op de zevende dag zult gij rusten, opdat uw rund en uw ezel uitrusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling adem scheppen.

jak 2:10 Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.

dus het niet houden van de rustdag betekent dat je iemand hebt dood geslagen, gestolen hebt, overspel hebt gepleegd, etc.

wat het einde en de profetieen daarover betreft:

Wij zitten in het einde der tijden, de eindtijd is begonnen na de dood van Christus.

de tijds profetieen eindigen in 1844, hierna is er geen profetie meer met een ingebakken tijdsduur, zoals de dagen, avonden en morgens, genoemd in daniel en openbaring.

de wederkomst is afhankelijk van de gereedheid van Gods volk ( niet de joden, die zijn niet langer Gods volk) ook wel zijn gemeente (de bruid)genoemd, moet klaar zijn voor haar bruidegom (Jezus Christus). Gods volk krijgt ter zijner tijd Zijn zegel (van God), de overigen het teken van het beest (666), tegelijkertijd sluit zich de genadetijd en dan is de volgende tekst van toepssing:

Opb 22:11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; en wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

vervolgens de zeven plagen en dan de wederkomst, met als kenmerk dat ELK OOG Hem zal zien.

dan staan alle gestorven rechtvaardigen op en gaan samen met de 144000 Hem tegemoet in de lucht op weg naar zijn koninkrijk in de hemel. De achterblijvers (de vuilen) zullen sterven, de duivel wordt op aarde gebonden (domweg omdat er niemand meer is om te verleiden). In het hemels koninkrijk vertoeft Gods volk 1000 jaar, waarna zij in het nieuwe jerusalem vanuit de hemel nederdalen op aarde (olijfberg), de dode onrechtvaardigen zullen worden opgewekt, erkennen God als de almachtige, krijgen vervolgens hun oordel, ondrnemen nog eenmaal een poging tot oorlog en in die poging laat God vuur van de hemel komen die ze vernietigt, samen met de duivel, het beest en het beeld van het beest, dit is de tweede en eeuwige dood (ook wel eeuwige hel genoemd).

Door het vuur wordt de aarde gereinigd en zo ontstaat de nieuwe aarde en hemel, als de eerste keer met de zondvloed, alleen nu met vuur en niet met water.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...
 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, bij gebruik van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.